Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1_3.2.2.

UWAGA! NOWY ADRES PORTALU KARIERY

www.bonynaszkolenia.eu

 

Jeśli jesteś Użytkownikiem, możesz odzyskać hasło – otrzymasz link potwierdzający i następnie w profilu wprowadź swoje imię i nazwisko.

Jeśli jesteś Nowym Użytkownikiem, zarejestruj się na Portalu, wprowadzając swoje imię i nazwisko i adres mailowy.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Partnerstwie z Powiatem Białostockim realizuje projekt zintegrowany: 

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1”
nr WND-RPPD.03.02.01.-20-0007/20

oraz 

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2”
nr WND-RPPD.03.02.02.-20-0007/20

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje

Wartość projektu: 33 376 945,80 zł

CEL

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo z terenu subregionu białostockiego (m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski) poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2023 r. na terenie:

 • Miasta Białystok
 • Powiatu Białostockiego 
 • Powiatu Sokólskiego 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, 

Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Poddziałanie 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”

 • Szkolenia i Kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)
 • Szkolenia i Kursy językowe
 • Studia podyplomowe 
 • Kursy Kompetencji Ogólnych
Do kogo skierowany jest Projekt:
 
 • Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna.  Preferencje przewidziane są dla osób 50+ lub osób nie posiadających wykształcenia wyższego. 
 • Bon szkoleniowy z poddziałania 3.2.1 RPO to max. 9 tys. zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tys. zł/os. dofinansowania).  Wkład własny uczestnika: min. 15%
Poddziałanie 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
 • Kursy Umiejętności Zawodowych (KUZ)
 • Kurs Zawodowy zakończony egzaminem zewnętrznym
Do kogo skierowany jest Projekt:
 
 • Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna.  Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie.
 • Bon szkoleniowy z działania 3.2.2 RPO to max. 15 tys. zł. /os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym, do łącznej kwoty 15 tys. zł/os. dofinansowania).  Wkład własny uczestnika: min. 15%
 
 
 
 

KONTAKT:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Lipowa 18 lok 18, Białystok

tel. (085) 675 00 17, 601 241 828

e-mail: bony@fir.org.pl

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

 

Biuro Obsługi (BO) Białystok: 

ul. Lipowa 18 lok 18, Białystok

tel. (085) 675 00 17, 601 241 828, 729 927 650, 729 927 932, 729 927 934, 729 927 936. 

e-mail: bony@fir.org.pl

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

 

Biuro Obsługi (BO) Białystok: 

Starostwo Powiatowe 

ul. Borsucza 2, Białystok

poniedziałek : 8:00 – 16:00

wtorek-piątek: 7.30-15.30

tel. 533 334 041, 553 334 042

bony@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

Biuro Obsługi (BO) Sokółka: 

Ul. Grodzieńska 1, piętro I, Sokółka

Tel: 729 925 170, 729 929 883, 729 929 230, 729 929 224, 729 929 410

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

 
Bony na szkolenia image

 

 

Projekt realizowany jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.