Program aktywizacji zawodowej osób młodych – szansą na zatrudnienie

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr WND-POKL.06.01.01-20-112/13) Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych składa zapytanie ofertowe na organizację szkolenia monter/składacz okien.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 9:00 do 15:00 od dnia 15.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. do godz. 15:00.

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego w formie papierowej na adres Zamawiającego, tj.

Biuro projektu w Łomży:

FUNDACJA FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH

 1. Krzywe Koło 9, pok. 106,

18-400 Łomża

Szczegóły  w załączeniu:

Zapytanie ofertowe (pobierz)

Formularz ofertowy (pobierz)

2014-09-15

—————

 UWAGA!

 Przedłużamy rekrutację! Szczegóły w Biurze projektu w Łomży, tel.: 607 705 703.

 2014-09-08

—————

 Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr WND-POKL.06.01.01-20-112/13) Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych składa zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringowej dla 50 uczestników/czek projektu.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 9:00 do 15:00 od dnia 05.09.2014r. do dnia 19.09.2014r. do godz. 15:00.

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego w formie papierowej na adres Zamawiającego, tj. Biuro projektu w Łomży:
FUNDACJA FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH
ul. Krzywe Koło 9, pok. 106,
18-400 Łomża

Szczegóły  w załączeniu:
Zapytanie ofertowe (pobierz)
Formularz ofertowy (pobierz)

2014-09-05

—————

Trwa Rekrutacja do projektu!

 

Do wyboru jedno z czterech szkoleń zawodowych:

– pracownik kancelaryjny,

– sprzedawca w branży spożywczej,

– operator ładowarki,

– monter/składacz okien.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • Osoby bezrobotne (zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy) lub nieaktywnych zawodowo (nie pracujące, nie zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy),
 • mieszkańców miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu zambrowskiego,
 • osoby, które na dzień składania formularza zgłoszeniowego mają ukończone 15 lat oraz nieukończone 30 lat

Należy zapoznać się z poniższymi dokumentami rekrutacyjnymi:

 1. Regulamin rekrutacji (pobierz)
 2. Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 3. Kwestionariusz Motywacji (pobierz)

Każda zainteresowana osoba powinna złożyć uzupełniony i podpisany (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica bądź opiekuna prawnego) Formularz Zgłoszeniowy wraz z Kwestionariuszem Motywacji do dnia 27 sierpnia 2014 r.

 

Dokumenty należy składać osobiście, od poniedziałku do piątku, w dni robocze w biurze projektu lub wysłać pocztą na adres:

Biuro projektu w Łomży

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowyh

 1. Krzywe Koło 9, pokój 106

18-400 Łomża

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz kryteria rekrutacji zawarte w Regulaminie.

Szczegółowych informacji udziela p. Bogusława Domian Kruszewska

e-mail:  lomza1@fir.org.pl

tel.: 607 705 703

2014-07-24

—————

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 50 osób (w tym min. 28 kobiet) pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców i mieszkanek powiatu miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu kolneńskiego oraz powiatu zambrowskiego. Poprzez udział w poradnictwie i w szkoleniach zawodowych nabędą kwalifikacje i doświadczenie pozwalające uzyskać zatrudnienie.

Projekt skierowany jest do osób:

 • bezrobotnych (zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy) lub nieaktywnych zawodowo (nie pracujących, nie zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy)
 • mieszkających na terenie miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu kolneńskiego lub powiatu zambrowskiego
 • które mają ukończone na dzień składania formularza zgłoszeniowego 15 lat oraz nieukończone 30 lat

Osobami nieuprawnionymi do udziału w projekcie są uczniowie/słuchacze szkół dziennych oraz studenci studiów dziennych.

Miejsce i termin realizacji: projekt realizowany jest na terenie powiatów: m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego i zambrowskiego w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

W ramach Projektu oferowane są następujące formy wsparcia szkoleniowo-doradczego:

 1. Poradnictwo zawodowe grupowe – warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
 2. Poradnictwo zawodowe indywidualne – tworzenie indywidualnych planów działania
 3. Pośrednictwo pracy
 4. Szkolenie zawodowe (każdy uczestnik może skorzystać z jednego modułu szkolenia) oraz płatny staż:

 

 1. Szkolenie Pracownik kancelaryjny – 15 osób

Liczba godzin dydaktycznych: 80 godz.

 1. Szkolenie Operator ładowarki – 10 osób

Liczba godzin dydaktycznych: 176 godz.

 1. Szkolenie Monter/składacz okien– 10 osób

Liczba godzin dydaktycznych: 120 godz.

 1. Szkolenie Sprzedawca w branży spożywczej – 15 osób

Liczba godzin dydaktycznych: 100 godz.

Uczestnikom i uczestniczkom zapewniamy ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu. Przewidywane jest również stypendium szkoleniowe.

 Płatny staż zawodowy

Na płatny trzymiesięczny staż zostanie skierowanych 20 osób, które uczestniczyły we wsparciu szkoleniowo – doradczym oraz uzyskają pozytywną ocenę z testu ze znajomości tematów poruszanych na szkoleniach, z uwzględnieniem kryteriów rekrutacyjnych firm przyjmujących na staż.

 

Więcej informacji w Biurze Projektu w Łomży

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

 1. Krzywe Koło 9, pokój 106, 18-400 Łomża

email: lomza1@fir.org.pl

Projekt realizowany w ramach Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2014-07-24

—————

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.