Full 1 - copy - kopiuj

Praca na cały etat na stanowisku:

Doradca Kariery

Full 1 - copy - kopiuj

Konkurs nr 2
Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.2.

Termin: 02.08.2021r.
Godz. 8:00
Limit wniosków: 150 wniosków
M. Białystok: 80
Powiat Białostocki: 50
Powiat Sokólski: 20

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 tys. zł/os.

Full 1 - copy - kopiuj

NOWY MODEL WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB DOROSŁYCH

w ramach grantu
„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

Full 1 - copy
PROJEKTY
Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Full 1 - copy

BIAŁOSTOCKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
Współnie realizujemy projekt BOWES współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
previous arrow
next arrow

Nasza Oferta

Biuro Rachunkowe

Prowadzenie spraw finansowo-księgowych Zleceniodawcy m.in. w następującym zakresie: - prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych i VAT,
- sporządzanie deklaracji podatkowych do celów podatku dochodowego, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilno-prawnych,
- prowadzenie akt osobowych pracowników.

Projekty rozwojowe

- planowanie, wdrażanie, rozliczanie projektów rozwojowych
- rozwój i wdrażanie systemów franczyz społecznych
- tworzenie partnerstw i konsorcjów, planowanie strategiczne, animowanie społeczności lokalnych
- public relations i promocja, w tym organizacja konferencji, seminariów, eventów, kampanii upowszechniających,
- badania rynkowe i analizy ekonomiczne.

O fundacji

Celem FIR jest podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, tj. zrównoważonego rozwoju, kapitału ludzkiego oraz promocji przedsiębiorczości, w tym społecznej.