Spółdzielnia jest kobietą

Kampania upowszechniająca

Zapraszamy do obejrzenia filmów z Kampanii upowszechniającej rezultaty projektu „Spółdzielnia jest kobietą”.

——————–

Aktualizacja 04.06.14

 Warunki dotyczące ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe

 Beneficjenci pomocy, którzy uzyskali wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej / przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej w ramach drugiego naboru wniosków w projekcie „Spółdzielnia jest kobietą” po zarejestrowaniu spółdzielni/dokonaniu zmiany w uchwale o przyjęcie członka do spółdzielni socjalnej mogą złożyć wnioski o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku, ul. Brukowa 28 lok. 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

Termin składania wniosków 30.04.2013 r.-07.05.2013 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Pobierz)

UWAGA !!! Uzasadnienie wniosku powinno zawierać szacunkowe zestawienie wydatków, na które zostanie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe (należy wyszczególnić koszty z podaniem ich wartości).

UWAGA!!!

Wniosek i załączniki powinny być wypełnione elektronicznie.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach: oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, datą i czytelnym podpisem Beneficjenta pomocy lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony..do strony…”, datą i czytelnym podpisem Beneficjenta pomocy.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1.Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzona za zgodność z oryginałem/kopia uchwały o przystąpienie nowego członka do spółdzielni socjalnej

2.Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA) potwierdzona za zgodność z oryginałem;

3.Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Spółdzielnia Socjalna przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, nie przekracza równowartość w złotych kwoty 200.000 Euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (pobierz)

lub

 1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Spółdzielnia Socjalna przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (oryginał) wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy; (pobierz)
 2. Oświadczenie Beneficjenta Pomocy (Spółdzielni Socjalnej) o nie korzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis w ramach projektu. (pobierz)

——————–

Aktualizacja 30.04.13

 Warunki dotyczące ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe

 

Beneficjenci pomocy, którzy uzyskali wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej / przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej w ramach drugiego naboru wniosków w projekcie „Spółdzielnia jest kobietą” po zarejestrowaniu spółdzielni/dokonaniu zmiany w uchwale o przyjęcie członka do spółdzielni socjalnej mogą złożyć wnioski o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku, ul. Brukowa 28 lok. 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

Termin składania wniosków 19.04.2013 r.-25.04.2013 r.

 

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Pobierz)

 

UWAGA !!! Uzasadnienie wniosku powinno zawierać szacunkowe zestawienie wydatków, na które zostanie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe (należy wyszczególnić koszty z podaniem ich wartości).

UWAGA!!!

 1. Wniosek i załączniki powinny być wypełnione elektronicznie
 2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach: oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, datą i czytelnym podpisem Beneficjenta pomocy lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony..do strony…”, datą i czytelnym podpisem Beneficjenta pomocy

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 1. Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzona za zgodność z oryginałem/kopia uchwały o przystąpienie nowego członka do spółdzielni socjalnej
 2. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA) potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Spółdzielnia Socjalna przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, nie przekracza równowartość w złotych kwoty 200.000 Euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (pobierz)

lub

 1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Spółdzielnia Socjalna przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (oryginał) wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy; (pobierz)
 2. Oświadczenie Beneficjenta Pomocy (Spółdzielni Socjalnej) o nie korzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis w ramach projektu. (pobierz)

——————–

Aktualizacja 19.04.13

III Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej / przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych informuje, iż z dniem 4 kwietnia 2013 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej / przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą”. Maksymalna wartość dotacji wynosi 20 000,00 zł na osobę/nową spółdzielnię socjalną.

Termin składania wniosków 04.04.2013 r. – 11.04.2013 r.

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

– Aneks do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej (pobierz)

– Wniosek uczestniczki/uczestniczek o wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej/przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (pobierz)

– Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej utworzonej przez uczestniczki projektu (pobierz)

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku, ul. Brukowa 28 lok. 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

——————–

Aktualizacja 04.04.13

 Warunki szczegółowe dotyczące ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe

Zapraszamy Beneficjenta pomocy projektu „Spółdzielnia jest kobietą” do przedłożenia   wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w terminie do dnia 05.03.2013 r. Wniosek może być złożony osobiście, pocztą lub kurierem.

Informujemy, iż przedłużone wsparcie pomostowe może być przyznawane Uczestniczkom projektu tj. osobom, które utworzyły spółdzielnię socjalną w wysokości 1000zł/os. przez okres 6 miesięcy.

Przedłużone wsparcie pomostowe może być przyznane Beneficjentowi pomocy będącemu wyłącznie w wyjątkowej sytuacji, związanej z utrzymującymi się problemami dotyczącymi braku płynności finansowej. Przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego musi być poprzedzone przeprowadzoną przez Beneficjenta analizą wskazującą na istnienie obiektywnych przyczyn leżących u podstaw trudnej sytuacji na rynku oraz wskazaniem kierunków wyjścia z zaistniałej sytuacji.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Pobierz)

 UWAGA !!! Uzasadnienie wniosku powinno zawierać szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia przedłużonego wsparcia pomostowego, w szczególności poszczególnych wydatków zgodnych z obowiązującym katalogiem (nie mniej niż ½ strony A4).

 UWAGA !!!

 • Wniosek i załączniki muszą być wypełnione elektronicznie.
 • Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany i parafowany na każdej stronie.
 • Wniosek z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach: oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, datą, pieczęcią i czytelnym podpisem Beneficjenta pomocy lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony …do strony….”, datą,   i czytelnym podpisem Beneficjenta pomocy.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Aktualny odpis z KRS oraz statut spółdzielni socjalnej.
 2. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione przez ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku.
 3. Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej (uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków strat za zamknięte ostatnie 5 miesięcy)
 4. Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym wnioskodawca przystąpił do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym wnioskodawca przystąpił do projektu oraz w dwóch latach poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz.311) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

 

——————–

Aktualizacja 26.02.13

 

Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej / przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych informuje o naborze wniosków o środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej / przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą”. Wnioski o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach – oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku, ul. Brukowa 28 lok. 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

Termin składania wniosków 08.02.2013 r. – 22.02.2013 r.

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Aneks do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej (pobierz)

– Wniosek uczestniczki o wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej/przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (pobierz)

– Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej utworzonej przez uczestniczki projektu (pobierz)

– Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (pobierz)

Do wniosku należy dołączyć: Potwierdzenie ukończenia szkolenia nt. zakładania spółdzielni socjalnej realizowanego w ramach działań POKL

UWAGA !!!

 • Wniosek i załączniki muszą być wypełnione elektronicznie.
 • Wniosek wraz załącznikami powinien być podpisany przez Wnioskodawcę.
 • Wniosek z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach: oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, datą i czytelnym podpisem Wnioskodawcy lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony …do strony….”, datą i czytelnym podpisem Wnioskodawcy. Każdy egzemplarz powinien być trwale spięty (np. wpięty do skoroszytu).
 • Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej następującymi danymi: Imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy, nazwa spółdzielni.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się kobiety niezatrudnione w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej, które ukończyły udział w szkoleniu nt. zakładania i działalności spółdzielni socjalnej w ramach Poddziałania2.2 POKL lub Działania 6.2 POKL w projektach realizowanych na terenie województwa podlaskiego, ale NIE OTRZYMAŁY WSPARCIA FINANSOWEGO.
 2. Priorytetowo przyjmowane do projektu będą osoby fizyczne, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy
  o spółdzielniach socjalnych, tj:
 3. osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.);
 4. osoby wskazane w art. 1 ust 2 pkt 1-4 i 6-7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z z późn. zm);
 5. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
  z późn. zm).

Przypominamy, iż o wsparcie finansowe mogą ubiegać się: grupy inicjatywne (min. 5 kobiet patrz Aneks do Regulaminu) i/lub kobiety chcące przystąpić do istniejących spółdzielni socjalnych spełniające warunki zawarte w pkt. 1 i 2.

——————–

Aktualizacja 08.02.13

Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej / przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych informuje, iż z dniem 8 lutego 2013 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej / przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą”. Dokumentacja dostępna będzie od dnia 8.02.2013 na stronie www.fir.org.pl w zakładce projektu „Spółdzielnia jest kobietą”.

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku, ul. Brukowa 28 lok. 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ul. Brukowa 28
lok. 4, 15-889 Białystok.

Biuro projektu:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

 1. Brukowa 28 lok.4

15-889 Białystok

tel./fax.: 85 675 00 17

email: info3@fir.org.pl

——————–

Aktualizacja 01.02.13

Szanowne Panie,

Poniżej zamieszczamy Zasady rozliczania wsparcia finansowego oraz Zasady rozliczania i kontroli wsparcia pomostowego w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą” wraz z załącznikami:

Zasady rozliczania wsparcia finansowego w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą” (pobierz)

Opis faktury (pobierz)

Zestawienie poniesionych wydatków (pobierz)

Zasady rozliczania i kontroli wsparcia pomostowego w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą” (pobierz)

Tabela kontrolująca postęp beneficjenta pomocy w realizacji wsparcia pomostowego za okres od 01.10.2012 do 31.10.2012 (pobierz)

——————–

Aktualizacja 31.10.12

UWAGA:

Aktualizacja zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej oraz Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W związku z akceptacją przez IP zmian w dokumentacji projektowej przedkładamy zaktualizowane wersje dokumentów.

Do pobrania:

– Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej (pobierz)

– Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (pobierz)

——————–

Aktualizacja 28.09.12

Ogłoszenie o wynikach oceny merytorycznej Wniosków o wsparcie finansowe złożonych indywidualnie przez Uczestniczki projektu w imieniu Grup inicjatywnych.

Informujemy o wynikach oceny Wniosków o wsparcie finansowe złożonych indywidualnie przez Uczestniczki Projektu w imieniu Grup inicjatywnych.

LISTA RANKINGOWA (Pobierz)

 ————————-

Aktualizacja 31.07.2012

UWAGA:

Oświadczenie o zabezpieczeniu (do pobrania)

————————-

Aktualizacja 20.07.2012

UWAGA:

Informujemy, iż ocena merytoryczna Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na założenie i działalność spółdzielni socjalnych złożonych indywidualnie przez Uczestniczki projektu w imieniu grup inicjatywnych odbędzie się dnia 30 lipca 2012 r.  Wyniki oceny Komisji Oceny Planów zostaną udostępnione na stronie projektu oraz przekazane pisemnie stronom wnioskującym.

————————-

Aktualizacja 19.07.2012

UWAGA:

Aktualizacja zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej oraz Umowy o wsparcie finansowe na założenie i działalność spółdzielni socjalnej.

W związku z akceptacją przez IP zmian w dokumentacji  projektowej, z przyjemnością informujemy o kontynuacji prac Komicji Oceny Planów w  zakresie oceny merytorycznej wniosków indywidualnych złożonych przez uczestniczki projektu w imieniu grup inicjatywnych. O wynikach prac KOP poinformujemy Panie niezwłocznie.

Do pobrania: – Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej (pobierz)

– Umowa o wsparcie finansowe na założenie i działalność spółdzielni socjalnej (pobierz)

————————-

Aktualizacja 18.07.2012

Ogłoszenie o wynikach oceny merytorycznej Wniosków o wsparcie finansowe złożonych przez Grupy inicjatywne

Z przyjemnością informujemy o wynikach oceny Wniosków o wsparcie finansowe złożonych przez Grupy inicjatywne.

Zgodnie z § 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej zamieszczamy dwie listy: listę podstawową (wnioski, które otrzymują dofinansowanie) oraz listę rezerwową (wnioski, które są rekomendowane do wsparcia, ale z braku środków nie kwalifikują się do dofinansowania).

W przypadku niepodpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego przez spółdzielnie z listy podstawowej, do dofinansowania zakwalifikują się kolejne wnioski z listy rezerwowej.

LISTA PODSTAWOWA (Pobierz)

LISTA REZERWOWA (Pobierz)

UWAGA!!!

Informujemy, iż ocena merytoryczna wniosków złożonych indywidualnie przez Uczestniczki projektu będzie zakończona po uzyskaniu akceptacji IP dotyczącej stosownych zmian w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej.

UWAGA!!!

Zgodnie z § 9 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej do otrzymania wsparcia finansowego uprawnione są wyłącznie zarejestrowane przez sąd spółdzielnie socjalne. Przed podpisaniem Umowy o wsparcie finansowe Beneficjent pomocy (spółdzielnia socjalna) ma obowiązek złożenia niezbędnych dokumentów* oraz wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy**.

*zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu

 1. Kopię dokumentu poświadczającego zarejestrowanie Spółdzielni Socjalnej; [1]
 2. Kopię dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON;
 3. Kopię dokumentów poświadczających zgłoszenie Uczestniczek stanowiących Grupę inicjatywną w ZUS;
 4. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia (o ile dotyczy);
 5. Oświadczenia Beneficjenta Pomocy
  i Uczestniczek stanowiących Grupę Inicjatywną o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych, na które udzielania jest pomoc de minimis;
 6. Zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków finansowych na rozwój Spółdzielni Socjalnych, co reguluje §10 niniejszego Regulaminu;
 7. Formularz identyfikacji finansowej dot. rachunku bankowego zarejestrowanej Spółdzielni Socjalnej;
 8. Statut i/lub inny dokument, który powinien określać obowiązki Uczestników stanowiących Grupę inicjatywną wobec Spółdzielni Socjalnej, wśród nich co najmniej obowiązek:
 • Działania w ramach Spółdzielni Socjalnej w zakresie określonym w Planie założenia
  i działania spółdzielni socjalnej stanowiącym załącznik do Umowy na przyznanie środków finansowych;
 • Pozostania członkiem Spółdzielni Socjalnej przez Uczestników projektu przez okres co najmniej 12 miesięcy.

**zgodnie z § 10 Regulaminu

Beneficjent pomocy ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisanego przez zarząd Spółdzielni socjalnej i poręczonego przez wszystkich członków spółdzielni socjalnej będącej Beneficjentem pomocy oraz ich małżonków (każda z osób składa podpis na wspólnym wekslu oraz odrębnej deklaracji wekslowej) a nadto Beneficjent pomocy ustanowi zastaw rejestrowy na rzeczach zakupionych przez Beneficjenta pomocy w ramach przyznanego wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej (umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zostanie podpisana po zakupie rzeczy). W przypadku gdy poszczególni członkowie spółdzielni lub poręczyciele będący osobami fizycznymi pozostają w związkach małżeńskich, do poręczenia wymagana jest zgoda ich małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta.

O ostatecznej formie i sposobie zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o wsparcie finansowe na założenie i działalność spółdzielni socjalnej decyduje Beneficjent.

————————-

Aktualizacja 04.07.2012

Doradztwo grupowe

Informujemy, iż drugie doradztwo grupowe nt. nisz rynkowych w spółdzielniach socjalnych w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą” odbędzie się 9 lipca (poniedziałek) w godz. 8.30-15.30 w Centrum Astoria.

Wypełniony formularz proszę przesłać na adres info3@fir.org.pl lub fax. 85 6750017 do dnia 06.07.2012 r.

Formularz zgłoszeniowy na drugie doradztwo (pobierz)

Terminy kolejnego doradztwa:

– 12.07.2012 (czwartek) – Formularz zgłoszeniowy na trzecie doradztwo (pobierz)

– 13.07.2012 (piątek) – Formularz zgłoszeniowy na czwarte doradztwo (pobierz)

————————-

Aktualizacja 04.07.2012

Informacja- miejsce doradztwa grupowego

Informujemy, iż pierwsze spotkanie doradztwa grupowego w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą” odbędzie 2 lipca 2012 r. (poniedziałek) w godz.8.30-15.30 w Centrum Astoria (ul. Sienkiewicza 4, 15-950 Białystok).

Serdecznie zapraszamy!

————————-

Aktualizacja 29.06.2012

Doradztwo grupowe

Zgodnie z umową szkoleniowo-doradczą oraz kartą IPD zapraszamy do udziału w doradztwach grupowych organizowanych w ramach bloku szkoleniowo-doradczego
w projekcie „Spółdzielnia jest kobietą”.

Pierwsze doradztwo grupowe pt. „Model wchodzenia osób dyskryminowanych na otwarty rynek pracy poprzez tworzenie i pracę w spółdzielni socjalnej” odbędzie się 2 lipca 2012r. w godz.8.30-15.30.

Wypełniony formularz proszę przesłać na adres info3@fir.org.pl lub fax. 85 6750017 do dnia 29.06.2012 r.

O miejscu spotkania poinformujemy w najbliższym terminie.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

 

————————-

Aktualizacja 27.06.2012

Informacja

Informujemy, iż celem ustalenia poprawności rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą” (Poddziałanie 7.2.2 PO KL) zarejestrowane spółdzielnie socjalne powinny złożyć do właściwej Izby Skarbowej zapytanie w zakresie możliwości odzyskania i kwalifikowalności podatku VAT, a także zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych (spółdzielni socjalnych).

————————-

Aktualizacja 15.06.2012

Wnioski o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

 

Do składania wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego będą uprawnione te grupy inicjatywne, które otrzymają pozytywną decyzję o otrzymaniu wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą”. Termin składania wniosków zostanie podany w najbliższym czasie.

————————-

Aktualizacja 15.06.2012

 

WAŻNE!!

Informujemy, iż wraz z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej należy dostarczyć do siedziby FFIR aktualne zaświadczenia potwierdzające status Uczestniczki tj. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej lub kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

————————-

Aktualizacja 14.06.2012

 Termin składania wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 czerwca 2012r. o godz. 16.00 upływa termin składania wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej wraz z załącznikami wypełniony elektronicznie w języku polskim należy złożyć w dwóch egzemplarzach – oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Grupę inicjatywną w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku, ul. Brukowa 28 lok. 4. najpóźniej do dnia 18 czerwca 2012r. do godziny 16.00.

Planowany termin posiedzenia Komisji Oceny Planów to 28 czerwca 2012r.

————————-

Aktualizacja 01.06.2012

Dokumentacja niezbędna do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach projektu

Poniżej załączamy dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą”.

UWAGA! Środki finansowe na założenie spółdzielni socjalnej przyznawane będą WYŁĄCZNIE na podstawie złożonego przez Grupę Inicjatywną Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej stanowiącego załącznik nr 2 Regulaminu.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie „Spółdzielnia jest kobietą” (pobierz)

Załącznik nr 1. Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych (pobierz)

Załącznik nr 2. Wniosek uczestniczki o wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej (pobierz PDF; pobierz Word)

Załącznik nr 3. Karta oceny formalnej Wniosku uczestniczki o wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej (pobierz)

Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej Wniosku uczestniczki o wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej (pobierz)

Załącznik nr 5. Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej utworzonej przez uczestniczki projektu (pobierz PDF; pobierz Word)

Załącznik nr 6. Wzór umowy o wsparcie finansowe na założenie i działalność spółdzielni socjalnej (pobierz)

Załącznik nr 7. Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego (pobierz)

Załącznik nr 8. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (pobierz PDF; pobierz Word)

Załącznik nr 9. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (pobierz PDF; pobierz Word)

Załącznik nr 10. Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (pobierz)

Załącznik nr 11. Deklaracja bezstronności i poufności (pobierz)

————————-

Aktualizacja 01.06.2012

Szkolenia w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą”

Informujemy, iż szkolenia w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą” odbędą się w salach szkoleniowych Peak Consulting, przy ul. Brukowej 28 lok. 3, Białystok.

 ————————-

Aktualizacja 24.04.2012

Harmonogram szkoleń w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą”

Poniżej zamieszczamy terminy szkoleń dla Grupy I i II.

ZJAZDY

I GRUPA (tygodniowa)

I

25.04.2012 (środa) 14.00-18.15

26.04.2012 (czwartek) 11.00-18.00

27.04.2012 (piątek) 9.00-16.00

II

16.05.2012 (środa) 9.00-16.00

17.05.2012 (czwartek) 9.00-16.00

18.05.2012 (piątek) 9.00-13.15

III

23.05.2012 (środa) 9.00-16.00

24.05.2012 (czwartek) 9.00-16.00

25.05.2012 (piątek) 9.00-13.15

ZJAZDY

II GRUPA (weekendowa)

I

27.04.2012 (piątek) 12.00-16.15

28.04.2012 (sobota) 9.00-16.00

29.04.2012 (niedziela) 9.00-16.00

II

18.05.2012 (piątek) 13.30-17.45

19.05.2012 (sobota) 9.00-16.00

20.05.2012 (niedziela) 9.00-16.00

III

25.05.2012 (piątek) 12.00-16.15

26.05.2012 (sobota) 9.00-16.00

27.05.2012 (niedziela) 9.00-16.00

————————-

Aktualizacja 20.04.2012

Koszty przejazdu Uczestniczek projektu

W przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości biletu najtańszego środka transportu na danej trasie. Uczestniczka projektu powinna złożyć wniosek o zwrot kosztów dojazdu z podaniem: trasy dojazdu, kosztu, nr rejestracyjny samochodu itp.

Dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na przejazd to: bilety lub oświadczenie korzystania z własnego samochodu (w uzasadnionych przypadkach).

————————-

Aktualizacja 13.04.2012

Wyniki drugiego etapu rekrutacji do projektu „Spółdzielnia jest kobietą”

Z przyjemnością informujemy, iż II etap rekrutacji do projektu „Spółdzielnia jest kobietą” dobiegł końca. Wszystkim Kandydatkom uprzejmie dziękujemy za poświęcony czas, profesjonalne prezentacje oraz wykazaną wiedzę. 

Zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji, w wyniku rozmów rekrutacyjnych wyłoniono 30 Kandydatek, które otrzymały najwyższą punktację z uwzględnieniem kryteriów strategicznych (Lista podstawowa). Pozostałe 12 kandydatek znalazło się na Liście rezerwowej.

40 Kandydatek na Uczestniczki Projektu (30 z Listy podstawowej i pierwszych 10 z Listy rezerwowej) zapraszamy do udziału w III etapie rekrutacji, którym jest spotkanie informacyjne celem poinformowania o warunkach uczestnictwa w projekcie.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2012 r. (czwartek)
o godzinie 10.00 w Centrum Astoria

(ul. Sienkiewicza 4, Białystok, sala konferencyjna II piętro).

Ocena końcowa Kandydatek na Uczestniczki projektu

LP

Nr Formularza Rekrutacyjnego

Punkty z oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego

Punkty strategiczne

Punkty z rozmowy rekrutacyjnej

OCENA KOŃCOWA

Lista

Kolejny etap rekrutacji

1

37/SJK/2012

96,5

10

100,00

206,50

podstawowa

spotkanie informacyjne

2

36/SJK/2012

95,5

10

100,00

205,50

podstawowa

spotkanie informacyjne

3

35/SJK/2012

95

10

99,17

204,17

podstawowa

spotkanie informacyjne

4

39/SJK/2012

93

10

95,00

198,00

podstawowa

spotkanie informacyjne

5

9/SJK/2012/2

76,5

10

95,83

182,33

podstawowa

spotkanie informacyjne

6

10/SJK/2012/2

76,5

10

95,83

182,33

podstawowa

spotkanie informacyjne

7

11/SJK/2012/2

76,5

10

95,83

182,33

podstawowa

spotkanie informacyjne

8

12/SJK/2012/2

76,5

10

95,83

182,33

podstawowa

spotkanie informacyjne

9

13/SJK/2012/2

76,5

10

95,83

182,33

podstawowa

spotkanie informacyjne

10

7/SJK/2012

93

10

71,67

174,67

podstawowa

spotkanie informacyjne

11

15/SJK/2012/3

88

10

75,83

173,83

podstawowa

spotkanie informacyjne

12

16/SJK/2012/3

88

10

75,83

173,83

podstawowa

spotkanie informacyjne

13

17/SJK/2012/3

88

10

75,83

173,83

podstawowa

spotkanie informacyjne

14

18/SJK/2012/3

88

10

75,83

173,83

podstawowa

spotkanie informacyjne

15

19/SJK/2012/3

88

10

75,83

173,83

podstawowa

spotkanie informacyjne

16

20/SJK/2012/4

87

10

46,67

143,67

podstawowa

spotkanie informacyjne

17

21/SJK/2012/4

87

10

46,67

143,67

podstawowa

spotkanie informacyjne

18

22/SJK/2012/4

87

10

46,67

143,67

podstawowa

spotkanie informacyjne

19

23/SJK/2012/4

87

10

46,67

143,67

podstawowa

spotkanie informacyjne

20

24/SJK/2012/4

87

10

46,67

143,67

podstawowa

spotkanie informacyjne

21

40/SJK/2012/6

61,5

10

65,00

136,50

podstawowa

spotkanie informacyjne

22

45/SJK/2012/7

61

10

63,33

134,33

podstawowa

spotkanie informacyjne

23

46/SJK/2012/7

61

10

63,33

134,33

podstawowa

spotkanie informacyjne

24

47/SJK/2012/7

61

10

63,33

134,33

podstawowa

spotkanie informacyjne

25

48/SJK/2012/7

61

10

63,33

134,33

podstawowa

spotkanie informacyjne

26

49/SJK/2012/7

61

10

63,33

134,33

podstawowa

spotkanie informacyjne

27

27/SJK/2012/5

61,5

10

60,00

131,50

podstawowa

spotkanie informacyjne

28

30/SJK/2012/5

61,5

10

57,50

129,00

podstawowa

spotkanie informacyjne

29

44/SJK/2012/6

61,5

0

66,67

128,17

podstawowa

spotkanie informacyjne

30

28/SJK/2012/5

61,5

10

55,83

127,33

podstawowa

spotkanie informacyjne

31

14/SJK/2012

66,5

10

50,00

126,50

rezerwowa

spotkanie informacyjne

32

41/SJK/2012/6

61,5

10

54,17

125,67

rezerwowa

spotkanie informacyjne

33

32/SJK/2012

92,5

10

22,50

125,00

rezerwowa

spotkanie informacyjne

34

2/SJK/2012/1

71

10

44,33

124,33

rezerwowa

spotkanie informacyjne

35

3/SJK/2012/1

71

10

44,33

124,33

rezerwowa

spotkanie informacyjne

36

4/SJK/2012/1

71

10

44,33

124,33

rezerwowa

spotkanie informacyjne

37

5/SJK/2012/1

71

10

44,33

124,33

rezerwowa

spotkanie informacyjne

38

6/SJK/2012/1

71

10

44,33

124,33

rezerwowa

spotkanie informacyjne

39

8/SJK/2012

91,5

10

22,50

124,00

rezerwowa

spotkanie informacyjne

40

38/SJK/2012

61

10

49,17

120,17

rezerwowa

spotkanie informacyjne

41

1/SJK/2012

75

10

15,00

100,00

rezerwowa

42

31/SJK/2012/5

61,5

0

25,83

87,33

rezerwowa

43

25/SJK/2012

76,5

Osoby niezakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji – nie stawiły się na rozmowę rekrutacyjną

44

33/SJK/2012

63

45

29/SJK/2012/5

61,5

46

42/SJK/2012/6

61,5

47

43/SJK/2012/6

61,5

48

34/SJK/2012

60

————————-

Aktualizacja 10.04.2012

Drugi etap rekrutacji do projektu „Spółdzielnia jest kobietą” – Rozmowy rekrutacyjne

Uprzejmie informujemy, iż rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 4-5 kwietnia 2012 r. w godzinach przyporządkowanych danej Kandydatce/grupie inicjatywnej w Sali Peak Consulting, przy ul. Brukowej 28 lok. 3, Białystok. Ze względu na szczegółowy harmonogram rozmów Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych nie przewiduje zmiany terminu i godziny rozmów.

O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy Panie telefonicznie.

 Na rozmowę rekrutacyjną zgodnie z Regulaminem Rekrutacji (§4 pkt 17) Kandydatki zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określonych w Tabeli kwalifikowalności.

 

TABELA KWALIFIKOWALNOŚCI

 

Status

Dokument potwierdzający status

Osoba bezrobotna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej

Osoba niepełnosprawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzona za zgodność z oryginałem

Osoba bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające, że Kandydatka jest osobą bezdomną realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności

Osoba uzależniona od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego

Zaświadczenie z Zakładu Leczenia Odwykowego – potwierdzające, że Kandydatka jest osobą uzależnioną od alkoholu, która ukończyła program psychoterapii

Osoba uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej

Zaświadczenie z Zakładu Opieki Zdrowotnej potwierdzające, że Kandydatka jest osobą uzależnioną od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego

Osoba zwolniona z zakładu karnego mająca trudność w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

Zaświadczenie – dokument potwierdzający zwolnienie Kandydatki z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej

Uchodźca realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

Zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – potwierdzające, że Kandydatka jest uchodźcą realizującym indywidualny program integracji

Osoba chora psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego

Zaświadczenie z Zakładu Opieki Zdrowotnej, że Kandydatka jest osobą chorą psychicznie

Osoba uczestnicząca w zajęciach Centrum Integracji Społecznej/Klubu Integracji Społecznej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

Zaświadczenie z Centrum Integracji Społecznej/Klubu Integracji Społecznej o uczestnictwie w zajęciach

W przypadku niedostarczenia dokumentów lub dostarczenia dokumentów niepoprawnych lub niekompletnych, niepotwierdzających Statusu Kandydatki (zgodnie z oświadczeniem/niami w tabeli Status Kandydatki na Rynku Pracy w Formularzu Rekrutacyjnym) Kandydatka nie podlega dalszej rekrutacji.

————————-

Aktualizacja 27.03.2012

Ogłoszenie o wynikach oceny formalnej i merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Spółdzielnia jest kobietą”

Uprzejmie informujemy, iż ocena formalna i merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Spółdzielnia jest kobietą” została zakończona.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji (§4 pkt. 20) w wyniku oceny merytorycznej do kolejnego etapu rekrutacji, tj. rozmów rekrutacyjnych, zakwalifikowanych zostało 48 z 49 złożonych Formularzy Rekrutacyjnych. Na etapie oceny formalnej został odrzucony 1 Formularz Rekrutacyjny.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Spółdzielnia jest kobietą” (Pobierz plik).

Jednocześnie informujemy, iż terminach rozmów kwalifikacyjnych poinformujemy Panie w późniejszym terminie.

————————-

Aktualizacja 23.03.2012

Przedłużenie rekrutacji do projektu „Spółdzielnia jest kobietą”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Spółdzielnia jest kobietą” do dnia 12.03.2012 r. Zainteresowane Kandydatki i grupy inicjatywne informujemy, że Formularz Rekrutacyjny należy złożyć w jednym egzemplarzu (oryginał) osobiście, pocztą lub kurierem na adres Biura Projektu:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

 1. Brukowa 28 lok. 4

15-889 Białystok

w terminie do 12 marca 2012 r.

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30)

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub kuriera o dotrzymaniu terminu składania dokumentów decyduje data stempla pocztowego nadania przesyłki.

Dodatkowa informacje pod numerem telefonu: 85 675 00 17.

————————-

Aktualizacja 07.03.2012

Zakończenie rekrutacji do projektu „Spółdzielnia jest kobietą”

Informujemy, iż w związku działaniami rekrutacyjnymi do projektu „Spółdzielnia jest kobietą” do dnia 27 lutego 2012 r. do godziny 15.30 wpłynęło 38 Formularzy Rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne są w trakcie weryfikacji formalnej i merytorycznej. Lista osób zakwalifikowanych na rozmowy rekrutacyjne (wg numerów identyfikacyjnych Formularza Rekrutacyjnego) zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.fir.org.pl.

Dziękujemy wszystkim osobom zainteresowanym tematyką spółdzielni socjalnych oraz Kandydatkom, które złożyły Formularze Rekrutacyjne.

Zespół projektowy

————————-

Aktualizacja 28.02.2012

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości

Rok 2012 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Portal ekonomiaspoleczna.pl we współpracy ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy i UNDP prowadzi serwis poświęcony obchodom Roku. Informacje, wywiady, opisy dobrych praktyk, reportaże, raporty, ciekawostki. Zapraszamy!

————————-

Aktualizacja 01.02.2012

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych informuje o warunkach rekrutacji do projektu „Spółdzielnia jest kobietą”. Zainteresowane Kandydatki i grupy inicjatywne informujemy, że Formularz Rekrutacyjny należy złożyć w jednym egzemplarzu (oryginał) osobiście, pocztą lub kurierem na adres Biura Projektu:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

 

 1. Brukowa 28 lok. 4

 

15-889 Białystok

w terminie od 14 lutego do 27 lutego 2012r.

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30)

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina wpływu przesyłki do adresata, tj. 27.02.2012, godzina 15.30.

Formularze, które wpłyną przed i po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin Rekrutacji (Pobierz)
 2. Formularz Rekrutacyjny (Pobierz)
 3. Karta oceny formalnej Formularz Rekrutacyjny (Pobierz)
 4. Karta oceny merytorycznej Formularz Rekrutacyjny (Pobierz)
 5. OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA ZAKŁADANIE I PRZYSTĘPOWANIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2 PO KL WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ (Pobierz)
 6. Minimalny zakres rozmowy rekrutacyjnej –wzór (Pobierz)

Zapraszamy do kontaktu:

————————-

Aktualizacja 30.01.2012

Szanowni Państwo,

Wszystkim zainteresowanym tematem spółdzielni socjalnych polecamy lekturę artykułu o księgarnio-kawiarni Spółdzielnia w Lublinie.

————————-

Aktualizacja 05.01.2012

Ulotka rekrutacyjna:

————————-

Aktualizacja 04.01.2012

Zapraszamy do lektury trzeciego numeru półrocznika „Ekonomia Społeczna” – publikacji, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Więcej informacji na portalu ekonomiaspoleczna.pl. Publikację można pobrać tutaj.

————————-

Aktualizacja 20.12.2011

Ekonomia Społeczna i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Podlaskiej Telewizji Pozarządowej

Polecamy materiał Podlaskiej Telewizji Pozarządowej dotyczący ekonomii społecznej. Jak mówi Piotr Krośniak z UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) ekonomia społeczna to nowe narzędzie rozwiązywania problemów społecznych (…). Planujemy uruchomienie jednego z podmiotów ekonomii społecznej, bazującego na modelu biznesowym wypracowanym w UNDP. Chodzi o kawiarnio – księgarnię prowadzoną przez podmiot ekonomii społecznej. Wszystko w ramach projektu realizowanego przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych. Zapraszamy do obejrzenia.

————————-

Aktualizacja 12.12.2011

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych rozpoczyna realizację projektu „Spółdzielnia jest kobietą” skierowanego do 30 niezatrudnionych kobiet w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności do:

 • osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 usta.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, późn. zm.)
 • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm)

oraz

 • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z z późn. zm).

Projekt wspiera sektor ekonomii społecznej poprzez udzielenie kobietom wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz przyznanie dotacji na założenie spółdzielni socjalnej
i wsparcia pomostowego dla każdego członka spółdzielni.

 Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.fir.org.pl

od stycznia 2012 r.

Projekt realizowany w ramach Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

 ————————-

Aktualizacja 22.11.2011r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.