ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości pobrania zaktualizowanej wersji projektu Budynku w technologii tradycyjnej w licencji OPEN SOURCE (pobierz).

Aktualizacja 04.06.2014 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego pobrania projektu Budynku w technologii tradycyjnej w licencji OPEN SOURCE. Poniższy projekt przedstawia główne aspekty związane z budową budynku naturalnego ze słomy i gliny o powierzchni do 25m2. Projekt jest skierowany zarówno do Uczestników projektu „Zielone zawody – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” jak i wszystkich zainteresowanych budownictwem naturalnym osób (pobierz).

————————

Aktualizacja 29.04.2014 r.

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji pt. „Potencjał województwa podlaskiego w kontekście zielonych technologii i zielonych miejsc pracy” podsumowującej projekt „ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa”.

Konferencja ma na celu promowanie idei zielonych miejsc pracy. Umożliwi wymianę doświadczeń i pozwoli na przedstawienie dobrych praktyk związanych z zielonymi technologiami w kontekście cennych przyrodniczo obszarów północno-wschodniej Polski. Udział w konferencji stworzy możliwość nawiązania kontaktów biznesowych i pozwoli na konfrontację uczestników szkoleń z podlaskim rynkiem pracy i przedsiębiorcami tworzącymi zielone miejsca pracy. Ponadto pozwoli przedstawić ideę funkcjonowania „Podlaskiego Klastra Zielonych Technologii” oraz przystąpienie do tej Inicjatywy (pobierz program).

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zielonymi technologiami i zielonymi miejscami pracy, w tym w szczególności mieszkańców województwa podlaskiego, przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych.

 

Konferencja odbędzie się 29 kwietnia 2014 r. w godzinach 10:00 – 16:00 w Hotelu Esperanto mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Legionowej 10. Udział w Konferencji jest bezpłatny (ilość miejsc ograniczona).

Uczestnictwo w Konferencji należy potwierdzić do dnia 25 kwietnia 2014r. na dołączonym formularzu zgłoszeniowym (pobierz formularz).

Formularz należy odesłać do biura Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych faxem:  85 675 00 17, mailem na adres info5@fir.org.pl lub pocztą na adres: ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

————————

Aktualizacja 22.04.2014 r.

Szanowni Państwo,

Milo nam poinformować, iż szkolenia w zawodach Robotnik budowlany, Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej i Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych w ramach projektu dobiegły końca. W dniach 10-11 kwietnia 2014r. uczestnicy projektu wzięli udział w WIZYCIE STUDYJNEJ pn. DOBRE PRAKTYKI – ZIELONE ZAWODY I ZIELONE TECHNOLOGIE W WOJ. PODLASKIM oraz w Warsztatach aktywizujących.

W dniu 29 kwietnia planowana jest konferencja podsumowująca projekt, na którą już dziś serdecznie zapraszamy!

————————

Aktualizacja 14.04.2014r

 

 

Szanowni Państwo,

W Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu trwają szkolenia w zawodzie robotnik budowlany. W ramach dotychczasowych szkoleń uczestnicy i uczestniczki nauczyli się jak przygotować fundament, wznieść konstrukcję nośną drewnianą przygotowaną pod wypełnienie kostką słomianą, konstrukcję dachu oraz jak wypełnić konstrukcję izolacją termiczną ze skompresowanej słomy. 

————————

Aktualizacja 09.08.2013r

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do obejrzenia materiału poświęconego szkoleniom w ramach zawodu Robotnik Budowlany, wyemitowanego w Obiektywie w Telewizji Polskiej S.A. o. Białystok 28 lipca 2013r. (link – od 9.39 minuty )

————————

Aktualizacja 09.08.2013r

Szanowni Państwo,

W lipcu realizowane były szkolenia w ramach dwóch modułów:

– Modułu II – Robotnik budowlany. Uczestnicy i uczestniczki projektu w ramach zajęć praktycznych zapoznali się m.in. z technologią robót ziemnych, szalunkowych, prefabrykacji elementów drewnianych nośnych.

– Modułu IV – Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych. Uczestnicy i uczestniczki projektu w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych zapoznali się m.in. z technologią budowy hybrydowej oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni z filtrem żwirowo roślinnym.

————————

Aktualizacja 26.07.2013r

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż ruszyły pierwsze szkolenia w ramach projektu. Uczestnicy uczestniczyli w doradztwie indywidualnym oraz rozpoczęli szkolenia w ramach Modułu I – Alpinista przemysłowy i Modułu IV – Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych.    

————————

Aktualizacja 26.06.2013r

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zakończyła się rekrutacja do dwóch Modułów szkoleniowych: III i IV. Trwa jeszcze rekrutacja do Modułu II – Robotnik budowlany.

Informacje pod nr tel. 85 675 00 17. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  

————————

Aktualizacja 10.05.2013r.

 UWAGA!!!

Rekrutacja do projektu została przedłużona do 26 kwietnia 2013r.

Pobierz Regulamin (zaktualizowana wersja) (pobierz).

Pobierz Formularz (pobierz PDF), (pobierz doc).

————————

Aktualizacja 19.04.2013r.

Szanowni Państwo,

W dniu 25 marca 2013r. ruszy rekrutacja do projektu. Dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 19 kwietnia 2013r. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji (pobierz).

W projekcie zaplanowane zostało doradztwo i warsztaty aktywizujące oraz praktyczne szkolenia z zakresu: budownictwa ze słomy i gliny, montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła, pracy na wysokościach oraz budowy roślinnej i hybrydowej przydomowej oczyszczalni ścieków. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do 54 rolników i domowników (w tym 10 kobiet) ubezpieczonych w KRUS (ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24 z późniejszymi zmianami), którzy wyrażą chęć podjęcia zatrudnienia w obszarach nie związanych z działalnością rolniczą lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, mieszkających w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich lub miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie podlaskim.

Zgłoszenie udziału do projektu następuje poprzez dostarczenie wypełnionych i podpisanych dokumentów, w tym w szczególności:

Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem Uczestnika/czki Projektu i Kartą Motywacji (pobierz)

– Aktualnego zaświadczenia z KRUS.

 Dokumenty można złożyć:

  1. osobiście w Biurze Projektu – złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
  2. drogą mailową* – uzupełniony Formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej należy przesłać na adres: info5@fir.org.pl
  3. Fax* – 85 675 00 17.
  4. Pocztą – na adres Biura projektu, tj. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

 

*Zgłoszenie mailem i faxem będzie potwierdzone w momencie dostarczenia oryginału Formularza zgłoszeniowego oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Biura Projektu w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia mailem lub faxem. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w określonym terminie będzie skutkowało skreśleniem Kandydata/ki z listy zgłoszeniowej.

 

 Zapraszamy do kontaktu: 85 675 00 17

Aktualizacja 22.03.2013r.

————————

O projekcie

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych rozpoczyna realizację projektu „ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania projektowe mają na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych rolników i domowników mieszkających w województwie podlaskim, które umożliwią im wybór nowego zawodu w obszarze zielonej gospodarki.

Oferujemy doradztwo indywidualne i warsztaty aktywizujące oraz szkolenia w czterech modułach:

  1. Szkolenie w zawodzie Alpinista przemysłowy (dla uczestników modułu II i III).
  2. Szkolenie w zawodzie Robotnik budowlany.

III. Szkolenie w zawodzie Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.

  1. Szkolenie w zawodzie Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn będących rolnikami ubezpieczonymi w KRUS i/ lub ich domowników, mieszkających w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców województwa podlaskiego, którzy wykonują działalność rolniczą i w momencie przystąpienia do projektu złożą oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Okres realizacji: marzec 2013r.– kwiecień 2014r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Więcej informacji już wkrótce!

Aktualizacja 04.03.2013r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.