Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Hajnowskim

„Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Hajnowskim”
To program kompleksowej profilaktyki zdrowotnej dzieci w wieku 5-14 lat zamieszkałych w powiecie Hajnowskim.

INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt pn. „Profilaktyka wad postawy dzieci w powiecie Hajnowskim” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa, Działanie 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia 130 dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat w okresie 01.06.2020 do 28.02.2022 na obszarze Powiatu Hajnowskiego poprzez zorganizowanie interwencji z zakresu profilaktyki wczesnej i pierwotnej oraz profilaktyki trzeciorzędowej ukierunkowanej na zmniejszenie częstotliwości występowania nabytych wad postawy u dzieci i młodzieży.

DLACZEGO TO ROBIMY?
W województwie podlaskim jednym z głównych problemów zdrowotnych u dzieci są problemy ze zniekształceniem kręgosłupa. Pojawiają się one już w okresie wczesnoszkolnym i szkolnym poprzez przebywanie kilkugodzinne w pozycji siedzącej zarówno w szkole jak i w domu przed komputerem, komórką czy telewizorem. Ponadto niewystarczająca aktywność ruchowa dzieci prowadzi do osłabienia mięśni, mniejszej wydolności układu krążenia i układu oddechowego. Gdy do tego dołączymy niewłaściwy sposób żywienia to otrzymujemy niekorzystne zmiany w obrębie narządu ruchu czyli różne wady postawy.

Mając to na uwadze zasadnym jest promowanie profilaktyki wczesnego wykrywania wad rozwojowych postawy i rehabilitacji u dzieci w celu zminimalizowania skutków obecnego stylu życia u dzieci.

Projekt zapewni dodatkową aktywizację ruchową dzieci w celu zminimalizowania skutków siedzącego trybu życia z jednoczesnym uwzględnieniem edukacji w zakresie prawidłowych zasad zdrowego żywienia wskazując zależności i jego bezpośredni wpływ na powstawanie wad postawy.

Projekt jest odpowiedzią na brak świadomości u dzieci i ich rodziców/opiekunów, profesjonalnej diagnostyki i środków finansowych z zakresu wykrywania, leczenia i rehabilitacji wad postawy u dzieci.

DLA KOGO TO ROBIMY?

Uczestnikami projektu będą dzieci w wieku 5-14 lat oraz rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat zamieszkujące powiat Hajnowski.

Grupę docelową stanowią:

Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat

Dzieci z klas I szkoły podstawowej

Dzieci z klas IV szkoły podstawowej

Dzieci z klas VI szkoły podstawowej

zamieszkujące w powiecie Hajnowskim

 

DZIAŁANIA

W ramach projektu przewidziano następujące Działania:

 

Etap I – Poziom edukacyjny:

W ramach tego etapu

Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat (1 rodzic/opiekun – 1 dziecko) oraz dzieci uczęszczające do pierwszej klasy podstawowej, dzieci z klas czwartych i szóstych szkoły podstawowej zostanie objętych działaniem edukacyjnym z zakresu prawidłowej profilaktyki wad postawy i promowania ruchu i zdrowego stylu życia.

 

Etap II – Poziom rehabilitacyjno – leczniczy:

W ramach tego etapu

Dzieci z rozpoznanymi wadami postawy zostaną objęte leczeniem przy zastosowaniu specjalnych metod fizjoterapeutycznych, ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych i ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych na basenie.

Wszystkie zaplanowane działania są bezpłatne łącznie z konsultacjami i badaniami lekarskimi. Realizator zapewnia obecność na terenie szkoły lekarza specjalisty, który w trakcie wizyty lekarskiej odbywającej się na ternie szkoły potwierdzi nieprawidłowości w zakresie wady postawy, stwierdzone wcześniej przez pielęgniarkę szkolną w trakcie testów przesiewowych.

HARMONOGRAM
1. Realizacja działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki wad postawy (01-06-2020 – 28-02-2022)
2. Realizacja wsparcia leczniczego i rehabilitacji (01-06-2020 – 28-02-2022)

Planowany okres realizacji projektu: 01-06-2020 – 28-02-2022

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 258 395,00 zł w tym dofinansowanie z EFS: 245 395,00 zł

Kontakt:
Biuro Projektu
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
ul. Brukowa 28 lok. 4
15 – 889 Białystok
tel./fax: 85 675 00 17
kom. 509 198 202

Godziny pracy Biura Projektu
od poniedziałku – do piątku 8:00 – 16:00

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.