Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1_3.2.2.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Partnerstwie z Powiatem Białostockim realizuje projekt zintegrowany: 

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1”
nr WND-RPPD.03.02.01.-20-0007/20

oraz 

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2”
nr WND-RPPD.03.02.02.-20-0007/20

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje

Wartość projektu: 33 376 945,80 zł

CEL

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo z terenu subregionu białostockiego (m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski) poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.


MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 28.02.2023 r. na terenie:

 • Miasta Białystok
 • Powiatu Białostockiego 
 • Powiatu Sokólskiego 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, 

Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Poddziałanie 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”

 • Szkolenia i Kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)
 • Szkolenia i Kursy językowe
 • Studia podyplomowe 
 • Kursy Kompetencji Ogólnych
Do kogo skierowany jest Projekt:
 
 • Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna.  Preferencje przewidziane są dla osób 50+ lub osób nie posiadających wykształcenia wyższego. 
 • Bon szkoleniowy z poddziałania 3.2.1 RPO to max. 9 tys. zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tys. zł/os. dofinansowania).  Wkład własny uczestnika: min. 15%
Poddziałanie 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
 • Kursy Umiejętności Zawodowych (KUZ)
 • Kurs Zawodowy zakończony egzaminem zewnętrznym
Do kogo skierowany jest Projekt:
 
 • Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna.  Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie.
 • Bon szkoleniowy z działania 3.2.2 RPO to max. 15 tys. zł. /os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym, do łącznej kwoty 15 tys. zł/os. dofinansowania).  Wkład własny uczestnika: min. 15%
Harmonogram działań:
01.09.2020- 28.02.2023
Projekt grantowy tzw. „Bon na szkolenie” obejmuje:
– wdrożenie Portalu Kariery 
– doradztwo edukacyjno-zawodowe
– dystrybucja bonów szkoleniowych
 
Warunkiem udziału w Projekcie jest:
1. rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
2. rejestracja i wysłanie zgłoszenia na Portalu Kariery www.bonynaszkolenia.pl
 
Harmonogram konkursów:
Konkurs nr 1
Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.1.
Termin: 02.02.2021r.
Godz. 8:00
Limit wniosków:  450 wniosków.
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys.zł/os. 
 
Informujemy, iż w 1 konkursie naboru wniosków do poddziałania 321 limit wniosków został wyczerpany.
Zarejestrowano 450 wniosków.
Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie w kwietniu.
 
Harmonogram konkursów:
Konkurs nr 1
Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.2.
Termin: 18.02.2021r.
Godz. 8:00
Limit wniosków: 250 wniosków.
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 tys.zł/os.
 
Informujemy, iż w 1 konkursie naboru wniosków do poddziałania 322 limit wniosków został wyczerpany.
 
Zarejestrowano 250 wniosków.
Godzina uruchomienia: 8:00 dnia 18-02-2021
 
Miasto Białystok
Prawidłowo przyjętych: 125 (zgodnie z założeniem)
 
Powiat Białostocki
Prawidłowo przyjętych: 75 (zgodnie z założeniem)
 
Powiat Sokólski
Prawidłowo przyjętych: 50 (zgodnie z założeniem)
 
Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie w kwietniu.
 
Konkurs nr 2
Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.1.
Termin: 21.04.2021r.
Limit wniosków:  450 wniosków:
– M. Białystok: 200
– Powiat Białostocki: 150
– Powiat Sokólski: 100
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys.zł/os.
 
Informujemy, iż w 2 konkursie naboru wniosków do poddziałania 321 limit wniosków został wyczerpany.
 
 Zarejestrowano 450 wniosków.
Godzina uruchomienia: 8:00 dnia 21-04-2021
 
 Miasto Białystok
Prawidłowo przyjętych: 200 (zgodnie z założeniem)
 
 Powiat Białostocki
Prawidłowo przyjętych: 150 (zgodnie z założeniem)
 
 Powiat Sokólski
Prawidłowo przyjętych: 100 (zgodnie z założeniem)
 
 Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie..
 
 
Harmonogram konkursów:
Konkurs nr 2
Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.2.
 
Termin: 02.08.2021r.
Godz. 8:00
Limit wniosków: 150 wniosków
M. Białystok: 80
Powiat Białostocki: 50 
Powiat Sokólski: 20
 
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 tys. zł/os. 
 
 
 
Dokumentacja rekrutacji i udziału w projekcie
 
 

KONTAKT:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok

tel. (085) 675 00 17, 601 241 828

e-mail: bony@fir.org.pl

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

 

Biuro Obsługi (BO) Białystok: 

ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok

tel. (085) 675 00 17, 601 241 828, 729 927 650, 729 927 932, 729 927 934, 729 927 936. 

e-mail: bony@fir.org.pl

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

 

Biuro Obsługi (BO) Białystok: 

Starostwo Powiatowe 

ul. Borsucza 2, Białystok

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

tel. 533 334 041, 553 334 042

bony@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

Biuro Obsługi (BO) Sokółka: 

Ul. Grodzieńska 1, piętro I, Sokółka

Tel: 729 925 170, 729 929 883, 729 929 230, 729 929 224, 729 929 410

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

 
-----------------------------------------------

Comments are closed.