Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji – II edycja

PODPISYWANIE UMÓW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI – II edycja

KONKURS 2/2017

  Zapraszamy Wnioskodawców, którzy otrzymali mikrodotację w Konkursie 2/2017 do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy r. – wyłącznie po telefonicznym potwierdzonym terminie oraz godzinie, najpóźniej do dnia. 15.09.2017 r. (piątek) w godzinach 8.00 – 16.00, tel.: (85) 675 00 17  

Załączniki wymagane do podpisania umowy:

 1. Młode organizacje
 2. Harmonogram w wersji elektronicznej (na nośniku pendrive)
 3. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sądowego
 4. Identyfikacja bankowa organizacji (potwierdzony przez bank numer rachunku)

Jednocześnie przypominamy, iż osobami upoważnionymi do podpisania umowy są przedstawiciele Wnioskodawcy:

 1. W młodych organizacjach osobami upoważnionymi do podpisania umowy są osoby zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotację.
Aktualizacja
30.08.2017
– – – – – – – –

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU

 

„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI – II edycja”

KONKURS I/2017

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie we współpracy z Łomżyńskim Forum Samorządowym ogłasza nabór do Konkursu I/2017 o przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji – II edycja” dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

WYNIKI KONKURSU 2/2017 W RAMACH

PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI – II edycja

 

Informujemy, iż Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy wniosków o mikrodotacje w Konkursie 2/2017 Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji – II edycja.

 

W załączeniu Lista Rankingowa Wniosków (pobierz)

—————-

29.08.2017 (aktualizacja)

 

2-gi NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU

 

„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI – II edycja”

KONKURS 2/2017

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie we współpracy z Łomżyńskim Forum Samorządowym ogłasza nabór do Konkursu 2/2017 o przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji – II edycja” dla organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Termin naboru wniosków od 01.06.2017r. do 30.06.2017r.

Przedłużono termin składania wniosków do 14.07.2017r.

 

 

 

I. Rodzaj realizowanych działań

 

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji – II edycja” jest zwiększenie ilości różnorodnych małych inicjatyw lokalnych na rzecz wspólnot poprzez udzielenie wsparcia finansowego młodym NGO’s umożliwiając obywatelom większe angażowanie się w sprawy lokalne na terenie woj. podlaskiego.

  II.Wysokość środków

 

Kwota wnioskowanego wsparcia nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 5000 zł. Alokacja środków finansowych w Konkursie 2/2017 na dofinansowanie Mikrodotacji to 143 475,00 zł.

 

III.       Termin realizacji projektów w ramach 2 Konkursu

 

– Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2017 to 01.09.2017 r.

– Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2017 to 31.10.2017 r.

– Termin złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2017 to 14 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu

 

 

 

 

 I. Kto może otrzymać wsparcie?

 

– Młoda organizacja pozarządowa – to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.

 

 II. Kryteria wyboru Wniosków

 

Ocena Wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych w Regulaminie:

 

I etap – Ocena formalna

II etap – Ocena zgodności Wniosku z priorytetami FIO – rekomendacja RADY AMBASADORÓW (społeczne ciało opiniodawcze kwalifikujące Formularze do oceny merytorycznej)

III etap – Ocena merytoryczna

 

 

 

KRYTERIUM PREMIUJĄCE

– realizator lub przedmiot realizacji projektu jest z obszaru tzw.”białych plam” m.in.:
◊ powiat Wysokie Mazowieckie
◊ region kolneński – gmina Kolno, gmina Turośl
◊ region grajewski – miasto Grajewo, miasto Szczuczyn
◊ powiat Łomża

 

        III.  Termin i warunki składania Wniosków:

 

Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikiem KRS należy złożyć w terminie od dnia 01.06.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU do 14.07.2017

 

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

oraz w Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych oddział w Łomży ul. Farna 1, 18 – 400 Łomża

 

UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

Logotyp Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) (pobierz)

Dokumenty do pobrania:

Regulamin (pobierz)

Errata do Regulaminu (pobierz)

Formularz wniosku dla młodych organizacji (pobierz)

Karta oceny formalnej (pobierz)

Karta rekomendacji (pobierz)

Karta oceny merytorycznej (pobierz)

Umowa (pobierz)

Zasady rozliczania Mikrodotacji (pobierz)

Zestawienie poniesionych wydatków (pobierz)

Opis faktury (pobierz)

Logotyp Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) (pobierz)

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji w Biurze projektu.

 

WYNIKI KONKURSU 1/2017 W RAMACH

PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI – II edycja

 

Informujemy, iż Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy wniosków o mikrodotacje w Konkursie 1/2017 Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji – II edycja.

W załączeniu Lista Rankingowa Wniosków (pobierz)

Aktualizacja
31.05.2017
– – – – – – –

PODPISYWANIE UMÓW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI – II edycja

KONKURS 1/2017

 

  Zapraszamy Wnioskodawców, którzy otrzymali mikrodotację w Konkursie 1/2017 do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy r. – wyłącznie po telefonicznym potwierdzonym terminie oraz godzinie, najpóźniej do dnia. 14.06.2017 r. (środa) w godzinach 8.00 – 16.00, tel.: (85) 675 00 17   Załączniki wymagane do podpisania umowy:

 1. Grupy nieformalne/samopomocowe bez Patrona
 2. Harmonogram w wersji elektronicznej (na nośniku pendrive)

 

 1. Grupy nieformalne/samopomocowe z Patronem
 2. Harmonogram w wersji elektronicznej (na nośniku pendrive)
 3. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sądowego – Patrona
 4. Identyfikacja bankowa Patrona (potwierdzony przez bank numer rachunku)

 

 1. Młode organizacje
 2. Harmonogram w wersji elektronicznej (na nośniku pendrive)
 3. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sądowego
 4. Identyfikacja bankowa organizacji (potwierdzony przez bank numer rachunku)

Jednocześnie przypominamy, iż osobami upoważnionymi do podpisania umowy są przedstawiciele Wnioskodawcy:

 1. W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych bez Patrona osobami zobowiązanymi do podpisania umowy są wszyscy członkowie grupy nieformalnej/samopomocowej.
 2. W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych posiadających Patrona osobami zobowiązanymi do podpisania są wszyscy członkowie grupy nieformalnej/samopomocowej zgodnie z Wnioskiem o mikrodotację oraz przedstawiciel/e Patrona zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotację.
 3. W przypadku młodych organizacji osobami upoważnionymi do podpisania umowy są osoby zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotację.
Aktualizacja
09.06.2017
– – – – – – – –

 

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU

 

„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI – II edycja”

KONKURS I/2017

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie we współpracy z Łomżyńskim Forum Samorządowym ogłasza nabór do Konkursu I/2017 o przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji – II edycja” dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Termin naboru wniosków od 13.03.2017r. do 30.03.2017r.

 

 

<left’>

 1. Rodzaj realizowanych działań

 

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji – II edycja” jest zwiększenie ilości różnorodnych małych inicjatyw lokalnych na rzecz wspólnot poprzez udzielenie wsparcia finansowego młodym NGO’s oraz grupom nieformalnym i samopomocowym, umożliwiając obywatelom większe angażowanie się w sprawy lokalne na terenie woj. podlaskiego.

 

 

 1.   Wysokość środków

 

 

Kwota wnioskowanego wsparcia nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 5000 zł. Alokacja środków finansowych w Konkursie 1/2017 na dofinansowanie Mikrodotacji to 135 975,00 zł.

 

 

III.       Termin realizacji projektów w ramach Konkursu

 

– Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu I/2017 to 01.06.2017 r.

– Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu I/2017 to 31.08.2017 r.

– Termin złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektów w ramach Konkursu I/2017 to 14 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu

 

 

 

 

 1. Kto może otrzymać wsparcie?

 

– Grupa nieformalna – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, zamieszkujące teren województwa podlaskiego, zdolne do oświadczeń woli, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Taka grupa może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art.4 UoDPPioW.

 

– Grupa samopomocowa – dobrowolny zespół osób zamieszkujących teren województwa podlaskiego, zdolnych do składania oświadczeń woli, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu I przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej 3 osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

– Młoda organizacja pozarządowa – to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.

 

 1. Kryteria wyboru Wniosków

 

 

Ocena Wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych w Regulaminie:

 

I etap – Ocena formalna

 

II etap – Ocena zgodności Wniosku z priorytetami FIO – rekomendacja RADY AMBASADORÓW (społeczne ciało opiniodawcze kwalifikujące Formularze do oceny merytorycznej)

 

III etap – Ocena merytoryczna

 

 

KRYTERIUM PREMIUJĄCE

– realizator lub przedmiot realizacji projektu jest z obszaru tzw.”białych plam” m.in.:
◊ region wysokomazowiecki – miasto, gmina, powiat Wysokie Mazowieckie, gmina Czyżew, gmina Sokoły
◊ region kolneński – gmina Kolno, gmina Turośl
◊ region grajewski – miasto Grajewo, miasto Szczuczyn
◊ region łomżyński – gmina, powiat Łomża, miasto Jedwabne, gmina Śniadowo, gmina Zbójna, gmina Przytuły

 

 1. Termin i warunki składania Wniosków:

 

Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikiem (KRS, o ile dotyczy) należy złożyć w terminie od dnia 13.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r.

 

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

oraz w Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych oddział w Łomży ul. Farna 1, 18 – 400 Łomża

 

UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

 

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne/samopomocowe do udziału w Konkursie!!

 

Logotyp Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) (pobierz)

Dokumenty do pobrania:

Regulamin https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/ Formularz wniosku dla młodych organizacji (pobierz)

Formularz wniosku dla grup (pobierz)

Karta oceny formalnej (pobierz)

Karta rekomendacji (pobierz)

Karta oceny merytorycznej (pobierz)

Umowa (pobierz)

Zasady rozliczania Mikrodotacji (pobierz)

Opis faktury (pobierz)

Zestawienie wydatków (pobierz)

Pełnomocnictwo Lidera (pobierz)

(pobierz)

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji w Biurze projektu.

 

Kontakt:

Biuro projektu:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
ul. Brukowa 28 lok. 4
15 – 889 Białystok
tel./fax: 85 675 00 17
kom. 509 198 202

email: fio@fir.org.pl

– oddział Łomża
ul. Farna 1, 18 – 400 Łomża
tel. 601 241 828

PARTNERZY:
Łomżyńskie Forum Samorządowe
pl. Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża
tel./fax: 724 551 858
e-mail: biuro@lfs.lomza.pl
www.lfs.lomza.pl

 

 

PODPISYWANIE UMÓW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

KONKURS 2/2016

 

 

 

Zapraszamy Wnioskodawców, którzy otrzymali mikrodotację w Konkursie 2/2016 do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy r. – wyłącznie po telefonicznie potwierdzonym terminie oraz godzinie, najpóźniej do dnia 19.08.2016 r. (piątek) w godzinach 9.00-15.00, tel: 85 675 00 17

 

 

Załączniki wymagane do podpisania umowy:

 

 

 1. Grupy nieformalne/samopomocowe bez Patrona

 

 1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na nośnikupendrive)

 

 1. Grupy nieformalne/samopomocowe z Patronem

 

 1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na nośnikupendrive)

 

 1. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sądowego- Patrona

 

 1. Identyfikacja bankowa Patrona (potwierdzony przez bank numer rachunku)

 

III. Młode organizacje

 

 1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na nośnikupendrive)

 

 1. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sądowego

 

 1. Identyfikacja bankowa organizacji (potwierdzony przez bank numer rachunku)

 

 

Jednocześnie przypominamy, iż osobami upoważnionymi do podpisania umowy są przedstawiciele Wnioskodawcy:

 

 1. W przypadku grup nieformalnych/ samopomocowych bez Patrona osobami zobowiązanymi do podpisania umowy są wszyscy członkowie grupy nieformalnej/samopomocowej.

 

 1. W przypadku grup nieformalnych/ samopomocowych posiadających Patrona osobami zobowiązanymi do podpisania są wszyscy członkowie grupy nieformalnej/samopomocowej zgodnie z Wnioskiem omikrodotację oraz przedstawiciel/e Patrona zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem omikrodotację.

 

 1. W przypadku młodych organizacji osobami upoważnionymi do podpisania umowy są osoby zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem omikrodotację.

 

 

 

Aktualizacja 26.07.2016

———————————

 

 

 

 

WYNIKI KONKURSU 2/2016 W RAMACH

PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

Informujemy, iż Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy wniosków o mikrodotacje w Konkursie 2/2016 Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji.

 

W załączeniu Lista Rankingowa Wniosków (pobierz).

 

Aktualizacja 26.07.2016

———————————

 

 

 

 

Informacja do Konkursu 2/2016

 

W związku z niewydatkowanymi przez Realizatorów środkami w Konkursie 1/2016 Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych informuje o zwiększeniu alokacji środków w Konkursie 2/2016 o kwotę 2586, 19 zł. Łączna alokacja środków finansowych w Konkursie 2/2016 na przyznanie wsparcia na realizację projektów to 158 386,19 zł.

 

 

Aktualizacja 25.07.2016

———————————

 

 

PRZEDŁUŻONY NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE* W RAMACH PROJEKTU

„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI” W RAMACH KONKURSU 2/22016

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie informuje, o przedłużeniu naboru wniosków w ramach Konkursu 2/2016 na przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego do dnia 27 czerwca 2016 r.

 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

„Zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego”.

 

 

Termin naboru od 20.06.2016 r. do 27.06.2016 r.

 

 

 1.   Rodzaj realizowanych działań

 

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

 

Projekty muszą być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonymi w Regulaminie Konkursu Mikrodotacji.

 

 

 1. Wysokość środków

 

Kwota wnioskowanego wsparcia nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 2500 zł. Alokacja środków finansowych w Konkursie 2/2016 na przyznanie wsparcia na realizację projektu to 155 800,00 zł.

 

 

III.       Termin realizacji projektów w ramach Konkursu

 

– Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2016 to 01.08.2016 r.

– Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2016 to 30.09.2016 r.

– Termin złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2016 to 14 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu

 

 

*Mikrodotacja rozumiana jest jako udzielenie wsparcia finansowego młodym organizacjom i grupom nieformalnym/samopomocowym posiadającym Patrona oraz jako udzielenie wsparcia grupom nieformalnym/samopomocowym rozliczanym przez Operatora.

 

 1. Kto może otrzymać wsparcie?

 

Grupa nieformalna – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące teren woj. podlaskiego, zdolne do składania oświadczeń woli. Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.

Grupa samopomocowa – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

Młoda organizacja pozarządowa – to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet (za ostanie 12 miesięcy poprzedzające dzień składania wniosku) takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

 

 1. Kryteria wyboru Wniosków

 

Ocena Wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych w Regulaminie:

 

I etap – Ocena formalna

 

II etap – Ocena zgodności Wniosku z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego

 

III etap – Ocena merytoryczna

 

 

 

 1. Termin i warunki składania Wniosków

 

Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikiem (KRS, o ile dotyczy) należy złożyć w terminie od dnia 20.06.2016 r. do dnia 27.06.2016 r.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

 

UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Operator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

 

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 1. Regulamin Konkursu Mikrodotacji (pobierz)
 2. Formularz wniosku nr 1 dla młodych organizacji (pobierz)
 3. Formularz wniosku nr 2 o mikrodotacje/udzielenie wsparcia dla grup nieformalnych/samopomocowych (pobierz)
 4. Karta oceny formalnej (pobierz)
 5. Karta rekomendacji (pobierz)
 6. Karta oceny merytorycznej (pobierz)
 7. Umowa (pobierz wzór)
 8. Zasady rozliczania Mikrodotacji (pobierz)
 9. Opis faktury (pobierz wzór)
 10. Sprawozdanie końcowe (pobierz)
 11. Zestawienie wydatków (pobierz)

 

 

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji w Biurze projektu oraz z Animatorami.

 

Kontakt:

 

Biuro projektu i Animatorzy:

 

tel. 85 654 58 97; 509 198 202;

 

email: fio@fir.org.pl

 

Animatorzy:

 

Anna Zawada-Perkowska – subregion łomżyński, suwalski, email: info3@fir.org.pl

Anna Remża – subregion białostocki, bielski, email: info1@fir.org.pl

 

Zapraszamy nowe młode organizacje i nowe grupy nieformalne/samopomocowe do udziału w Konkursie!

 

 

Aktualizacja 20.06.2016

———————————

 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE* W RAMACH PROJEKTU

„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI”

 

KONKURS 2/2016

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza nabór w ramach Konkursu 2/2016 na przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

„Zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego”.

 

 

Termin naboru od 31.05.2016 r. do 13.06.2016 r.

 

 

 1.   Rodzaj realizowanych działań

 

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

 

Projekty muszą być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonymi w Regulaminie Konkursu Mikrodotacji.

 

 

 1. Wysokość środków

 

Kwota wnioskowanego wsparcia nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 2500 zł. Alokacja środków finansowych w Konkursie 2/2016 na przyznanie wsparcia na realizację projektu to 155 800,00 zł.

 

 

III.       Termin realizacji projektów w ramach Konkursu

 

– Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2016 to 01.08.2016 r.

– Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2016 to 30.09.2016 r.

– Termin złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2016 to 14 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu

 

 

*Mikrodotacja rozumiana jest jako udzielenie wsparcia finansowego młodym organizacjom i grupom nieformalnym/samopomocowym posiadającym Patrona oraz jako udzielenie wsparcia grupom nieformalnym/samopomocowym rozliczanym przez Operatora.

 

 1. Kto może otrzymać wsparcie?

 

Grupa nieformalna – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące teren woj. podlaskiego, zdolne do składania oświadczeń woli. Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.

Grupa samopomocowa – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

Młoda organizacja pozarządowa – to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet (za ostanie 12 miesięcy poprzedzające dzień składania wniosku) takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

 

 1. Kryteria wyboru Wniosków

 

Ocena Wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych w Regulaminie:

 

I etap – Ocena formalna

 

II etap – Ocena zgodności Wniosku z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego

 

III etap – Ocena merytoryczna

 

 

 

 1. Termin i warunki składania Wniosków

 

Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikiem (KRS, o ile dotyczy) należy złożyć w terminie od dnia 31.05.2016 r. do dnia 13.06.2016 r.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

 

UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Operator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

 

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 1. Regulamin Konkursu Mikrodotacji (pobierz)
 2. Formularz wniosku nr 1 dla młodych organizacji (pobierz)
 3. Formularz wniosku nr 2 o mikrodotacje/udzielenie wsparcia dla grup nieformalnych/samopomocowych (pobierz)
 4. Karta oceny formalnej (pobierz)
 5. Karta rekomendacji (pobierz)
 6. Karta oceny merytorycznej (pobierz)
 7. Umowa (pobierz wzór)
 8. Zasady rozliczania Mikrodotacji (pobierz)
 9. Opis faktury (pobierz wzór)
 10. Sprawozdanie końcowe (pobierz)
 11. Zestawienie wydatków (pobierz)

 

 

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji w Biurze projektu oraz z Animatorami.

 

Kontakt:

 

Biuro projektu i Animatorzy:

 

tel. 85 654 58 97; 509 198 202;

 

email: fio@fir.org.pl

 

Animatorzy:

 

Anna Zawada-Perkowska – subregion łomżyński, suwalski, email: info3@fir.org.pl

Anna Remża – subregion białostocki, bielski, email: info1@fir.org.pl

 

Zapraszamy nowe młode organizacje i nowe grupy nieformalne/samopomocowe do udziału w Konkursie!

 

 

Aktualizacja 30.05.2016

———————————

 

 

 

PODPISYWANIE UMÓW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

KONKURS 1/2016

 

 

Zapraszamy Wnioskodawców, którzy otrzymali mikrodotację w Konkursie 1/2016 do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy r. – wyłącznie po telefonicznie potwierdzonym terminie oraz godzinie, najpóźniej do dnia 13.05.2016 r. (piątek) w godzinach 9.00-15.00.

 

 

Załączniki wymagane do podpisania umowy:

 

 1. Grupy nieformalne/samopomocowe bez Patrona

 

 1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na nośniku pendrive)

 

 1. Grupy nieformalne/samopomocowe z Patronem

 

 1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na nośniku pendrive)

 

 1. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sądowego- Patrona

 

 1. Identyfikacja bankowa Patrona (potwierdzony przez bank numer rachunku)

 

III. Młode organizacje

 

 1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na nośniku pendrive)

 

 1. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sądowego

 

 1. Identyfikacja bankowa organizacji (potwierdzony przez bank numer rachunku)

 

Jednocześnie przypominamy, iż osobami upoważnionymi do podpisania umowy są przedstawiciele Wnioskodawcy:

 

 1. W przypadku grup nieformalnych/ samopomocowych bez Patrona osobami zobowiązanymi do podpisania umowy są wszyscy członkowie grupy nieformalnej/samopomocowej.

 

 1. W przypadku grup nieformalnych/ samopomocowych posiadających Patrona osobami zobowiązanymi do podpisania są wszyscy członkowie grupy nieformalnej/samopomocowej zgodnie z Wnioskiem o mikrodotację oraz przedstawiciel/e Patrona zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotację.

 

 1. W przypadku młodych organizacji osobami upoważnionymi do podpisania umowy są osoby zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze/ewidencji i   Wnioskiem o mikrodotację.

 

 

 

Aktualizacja 25.04.2016

———————————

 

 

 

WYNIKI KONKURSU 1/2016 W RAMACH

PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

 

Informujemy, iż Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy wniosków o mikrodotacje w Konkursie 1/2016 Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji.

 

W załączeniu Lista Rankingowa Wniosków (pobierz).

 

Aktualizacja 22.04.2016

———————————

 

 

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania formularza wniosku o Mikrodotację (pobierz).

 

Aktualizacja 04.03.2016

———————————

 

 

Konsultacje FIO!

 

Serdecznie zapraszamy dnia 1 marca 2016 r. (wtorek) od godz. 12.00 do 14.00 do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych (przy ul. Brukowej 28 lok.4  w Białymstoku) na konsultacje dotyczące Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji (Konkurs 1/2016). Podczas indywidualnych spotkań konsultant udzielać będzie szczegółowych informacji odnośnie zakresu oraz warunków przyznawania mikrodotacji.

 

 

Aktualizacja 23.02.2016

———————————

 

 

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE* W RAMACH PROJEKTU

„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI”

KONKURS 1/2016

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza nabór do Konkursu 1/2016 na przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Termin naboru od 15.02.2016 r. do 08.03.2016 r.

 

 1.   Rodzaj realizowanych działań

 

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

 

Projekty muszą być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonymi w Regulaminie.

 

 1. Wysokość środków

 

 

Kwota wnioskowanego wsparcia nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 2500 zł. Alokacja środków finansowych w Konkursie 1/2016 na dofinansowanie Mikrodotacji to 155 800,00 zł.

 

 

III.       Termin realizacji projektów w ramach Konkursu

 

– Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu 1/2016 to 15.04.2016 r.

– Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu 1/2016 to 30.06.2016 r.

– Termin złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektów w ramach Konkursu 1/2016 to 14 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu

 

 

*Mikrodotacja rozumiana jest jako udzielenie mikrodotacji młodym organizacjom i grupom nieformalnym/samopomocowym posiadającym Patrona oraz jako udzielenie wsparcia grupom nieformalnym/samopomocowym rozliczanych przez Operatora.

 

 

 1. Kto może otrzymać wsparcie?

 

– Grupa nieformalna – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące teren woj. podlaskiego, zdolne do składania oświadczeń woli. Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.

 

– Grupa samopomocowa – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

– Młoda organizacja pozarządowa – to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet (za ostanie 12 miesięcy poprzedzające dzień składania wniosku) takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

 

 1. Kryteria wyboru Wniosków

 

 

Ocena Wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych w Regulaminie:

 

I etap – Ocena formalna

 

II etap – Ocena zgodności Wniosku z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego

 

III etap – Ocena merytoryczna

 

 

 1. Termin i warunki składania Wniosków:

 

Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikiem (KRS, o ile dotyczy) należy złożyć w terminie od dnia 15.02.2016 r. do dnia 08.03.2016 r.

 

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

 

UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

 

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Konkursu Mikrodotacji (pobierz)
 2. Formularz wniosku nr 1 dla młodych organizacji (pobierz)
 3. Formularz wniosku nr 2 o mikrodotacje/udzielenie wsparcia dla grup nieformalnych/samopomocowych (pobierz)
 4. Karta oceny formalnej (pobierz)
 5. Karta rekomendacji (pobierz)
 6. Karta oceny merytorycznej (pobierz)
 7. Umowa (pobierz wzór)
 8. Zasady rozliczania Mikrodotacji (pobierz)
 9. Opis faktury (pobierz wzór)
 10. Sprawozdanie końcowe (pobierz)
 11. Zestawienie wydatków (pobierz)

 

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji w Biurze projektu oraz z Animatorami.

 

Kontakt:

Biuro projektu i Animatorzy:

tel. 85 675 00 17; 509 198 202;

email: fio@fir.org.pl

 

Animatorzy:

 

Anna Zawada-Perkowska – subregion łomżyński, suwalski email: info3@fir.org.pl

 

Magdalena Komor – subregion białostocki, bielski email: info8@fir.org.pl

 

Zapraszamy nowe młode organizacje i nowe grupy nieformalne/samopomocowe do udziału w Konkursie!!!

 

 

 

Aktualizacja 15.02.2016

———————————

 

 

 

Szanowni Państwo!

Prezentujemy kilka Inicjatyw lokalnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu 2/2015.

 

Tytuł projektu: „Letnie szaleństwo”

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna bez nazwy;

 

Tytuł projekt: „Zobacz więcej – rowerem przez wieś”

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna „Klub Współczesnej Kobiety”

 

Tytuł projektu: „Lubisz wyzwanie – rozpocznij wspinanie”

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna bez nazwy;

 

Tytuł projektu: „Jak się bawić muzyką i słowem – koncert Ani Brody”

Nazwa Realizatora: Stowarzyszenie „Projekt Rodzina”

 

Tytuł projektu: „Dożynki w Hieronimowie”

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna bez nazwy;

 

Tytuł projektu: „Bliskie spotkania z kulturą”

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna „Jedyneczki”

 

 

Tytuł projektu: „Uczymy się ratować życie ludzkie”

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna „Aktywni”

 

 

 

Aktualizacja 04.01.2016

———————————

 

 

 

 

WYNIKI KONKURSU 3/2015 W RAMACH

PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

Informujemy, iż Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy wniosków o mikrodotację w Konkursie 3/2015 Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji.

 

W załączeniu Lista Rankingowa Wniosków (pobierz).

 

Aktualizacja 27.10.2015

———————————

 

 

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU

„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI”

 

KONKURS 3/2015

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza nabór do Konkursu 3/2015 na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Termin naboru od 28.09.2015 r. do 09.10.2015 r.

 

 

 1. Rodzaj realizowanych działań

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

 

Przeznaczenie Mikrodotacji musi być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonymi w Regulaminie.

 

 

 1. Wysokość środków

 

Kwota wnioskowanej Mikrodotacji nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 2500 zł. Alokacja środków finansowych w Konkursie 3/2015 na dofinansowanie Mikrodotacji to ok. 20 000,00 zł.

 

 

III.        Termin realizacji projektów w ramach Konkursu

 

– Okres realizacji projektów wynosi 1 miesiąc.

– Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu 3/2015 to 01.11.2015 r.

– Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu 3/2015 to 30.11.2015 r.

– Termin złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektów w ramach Konkursu 3/2015 to 14.12.2015r.

 

 

 1. Kto może otrzymać Mikrodotację?

 

Grupa nieformalna – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące teren woj. podlaskiego, zdolne do składania oświadczeń woli. Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.

 

Grupa samopomocowa – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

 

Młoda organizacja pozarządowa – to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet (za ostanie 12 miesięcy poprzedzające dzień składania wniosku) takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

 

 

 1. Kryteria wyboru Wniosków

 

Ocena wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych Regulaminie:

 

I etap – Ocena formalna

II etap – Ocena zgodności wniosku z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego

III etap – Ocena merytoryczna

 

 

 1. Termin i warunki składania Wniosków:

 

Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikiem (KRS, o ile dotyczy) należy złożyć w terminie od dnia 28.09.2015 r. do dnia 09.10.2015 r.

 

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

 

 

UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

 

 

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Konkursu Mikrodotacji (pobierz)
 2. Formularz wniosku dla młodych organizacji (pobierz)
 3. Formularz wniosku dla grup nieformalnych / grup samopomocowych (pobierz)
 4. Karta oceny formalnej (pobierz)
 5. Karta rekomendacji (pobierz)
 6. Karta oceny merytorycznej (pobierz)
 7. Umowa (pobierz wzór)

 

 

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji w Biurze projektu oraz z Animatorami.

 

Kontakt:

Biuro projektu:

tel. 85 675 00 17; 509 198 202;

email: fio@fir.org.pl

 

 

 

Zapraszamy nowe młode organizacje i nowe grupy nieformalne/samopomocowe do udziału w konkursie!!!

 

 

Aktualizacja 25.09.2015

———————————

 

 

 

 

 

Zasady rozliczania Mikrodotacji w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji”  w ramach

Konkursu 2/2015

 

 

 

 1. ZASADY ROZLICZANIA MIKRODOTACJI

 

 

 1. W ramach Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji Wnioskodawca jest zobowiązany do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych umową, w szczególności zgodnie z Formularzem Wniosku oraz zaktualizowanym, stosownie do przyznanej Mikrodotacji, harmonogramem i budżetem stanowiącymi integralną część umowy.

 

 1. Rozliczenie Mikrododotacji następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ww. umową, oraz postanowieniami „Regulaminu konkursu Mikrodotacji w ramach projektu pn. „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” Programu Fundusz Inicjatyw obywatelskich na lata 2014-2020

 

 

 1. Sprawozdanie końcowe z wykonania projektu należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Operatora (Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok.4, 15-889 Białystok) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu.

 

 

 

 1. SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU

 

 

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu składa się ze sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz załączników do sprawozdania. Sprawozdanie powinno być wypełnione komputerowo. W składanym sprawozdaniu końcowym nie należy dokonywać żadnych skreśleń/dopisków odręcznie.

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

 

 

 1. Opis w sprawozdaniu musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, zgodnie z ich układem zawartym w Formularzu wniosku o mikrodotację. W opisie konieczne jest szczegółowe wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

 

 1. Do sprawozdania merytorycznego należy dołączyć dokumenty potwierdzające faktycznie podjęte działania oraz dokumentację fotograficzną. W związku powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest dokumentować działania faktycznie podjęte przy realizacji projektu, np.: listy uczestników wraz z potwierdzeniem uczestnictwa (np. lista obecności), wydanie publikacje (m.in. ulotki, plakaty, merytoryczne konspekty szkoleń lub warsztatów, materiały szkoleniowe), zdjęcia, certyfikaty, zaświadczenia, plany rozwoju młodej organizacji pozarządowej, wyniki prowadzonych ewaluacji, tj. ankiet, wywiadów, obserwacji, dokumenty potwierdzające zaangażowanie wolontariuszy/Partnerów, dokumenty potwierdzające rzeczowy wkład własny.

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Sprawozdanie finansowe jest odzwierciedleniem stanu faktycznego zrealizowanego projektu. Niewykorzystaną część Mikrodotacji należy zwrócić w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu na konto bankowe Operatora podane w Umowie na udzielenie Mikrodotacji.

 

 1. W części finansowej sprawozdania należy wskazać wszystkie koszty, jakie zostały poniesione w związku z realizacją projektu, zgodnie z harmonogramem i budżetem.

 

 1. Płatności powinny być dokonane w terminie realizacji projektu określonym w umowie, czyli nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia projektu, jednak nie później niż w dniu zakończenia projektu (zgodnie z harmonogramem).

 

 1. Płatności można dokonywać wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Rozliczenie Mikrodotacji następuje na podstawie dowodów księgowych, spełniających wymagania określone dla dowodu księgowego, które zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z późn. zm.) są podstawą stwierdzającą dokonanie operacji gospodarczej.

 

 1. Dokumenty finansowe muszą być zaksięgowane.

 

 1. Dowody księgowe powinny być rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych.

 

 1. Paragony fiskalne nie stanowią podstawy rozliczenia zadania i Mikrodotacji.

 

 1. Wszystkie oryginały faktur/rachunków o równoważnej wartości dowodowej dotyczące rozliczenia Mikrodotacji muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne identyfikowanie z projektem. Opis należy sporządzić CZYTELNIE NA ODWROCIE ORYGINAŁU dowodu księgowego. Opis dowodów księgowych musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości. Przykładowy opis faktury w załączeniu.

 

 1. Brak opisu w sposób trwały na odwrocie dowodu księgowego będzie skutkował nieuznaniem tego wydatku.

 

 1. W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych na opisie faktury pod sformułowaniem „Sprawdzono pod względem merytorycznym” podpisuje się Lider grupy nieformalnej/samopomocowej.

 

 1. Wkład własny finansowy wykazany w projekcie powinien zostać udokumentowany (jeśli dotyczy).

 

 1. Obligatoryjne załączniki do Sprawozdania finansowego:

 

 1. a)    Kserokopie dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty

 

 1. b)    Wszystkie dołączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem (należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, datą i czytelnym podpisem osób upoważnionych lub poprzez umieszczenie klauzuli na pierwszej stronie „za zgodność z oryginałem od strony …do strony….”, datą i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

 

 1. c)    Potwierdzenia przelewów

 

 1. d)    W przypadku płatności gotówkowych: kserokopie raportów kasowych uwzględniających dany wydatek lub obcy dokument „Kasa przyjmie” potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę, w przypadku, gdy na dokumencie brak adnotacji „Zapłacono gotówką”.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 1. Sprawozdanie końcowe (pobierz)
 2. Zestawienie poniesionych wydatków – plik excel (pobierz)
 3. Opis faktury – wzór (pobierz)

 

Aktualizacja 07.09.2015

———————————

 

 

 

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE REALIZATORÓW PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z PPFM

 

Informujemy, iż Wnioskodawcy realizujący projekty w ramach Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji zobowiązani się do informowania, iż „Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” oraz zamieszczenia logo na wszystkich materiałach zgodnie z § 5 Umowy na udzielenie Mikrodotacji.

 

Logo (pobierz)

 

Lista obecności –wzór (pobierz)

 

Tabliczka informacyjna – wzór (pobierz)

 

Aktualizacja 06.08.2015

———————————

 

 

PODPISYWANIE UMÓW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

KONKURS 2/2015

 

 

 

Zapraszamy Wnioskodawców, którzy otrzymali mikrodotację w Konkursie 2/2015 do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy od 03.08.2015 r. – wyłącznie po telefonicznie potwierdzonym terminie oraz godzinie.

 

 

Załączniki wymagane do podpisania umowy:

 

 1. Grupy nieformalne/samopomocowe bez Patrona

 

 1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na nośniku pendrive)

 

 1. Grupy nieformalne/samopomocowe z Patronem

 

 1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na nośniku pendrive)

 

 1. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sądowego- Patrona

 

 1. Identyfikacja bankowa Patrona (potwierdzony przez bank numer rachunku)

 

III. Młode organizacje

 

 1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na nośniku pendrive)

 

 1. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sądowego

 

 1. Identyfikacja bankowa organizacji (potwierdzony przez bank numer rachunku)

 

 

Jednocześnie przypominamy, iż osobami upoważnionymi do podpisania umowy są przedstawiciele Wnioskodawcy:

 

 1. W przypadku grup nieformalnych/ samopomocowych bez Patrona osobami zobowiązanymi do podpisania umowy są wszyscy członkowie grupy nieformalnej/samopomocowej.

 

 1. W przypadku grup nieformalnych/ samopomocowych posiadających Patrona osobami zobowiązanymi do podpisania są wszyscy członkowie grupy nieformalnej/samopomocowej zgodnie z Wnioskiem o mikrodotację oraz przedstawiciel/e Patrona zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotację.

 

 1. W przypadku młodych organizacji osobami upoważnionymi do podpisania umowy są osoby zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze/ewidencji i  Wnioskiem o mikrodotację.

 

 

Aktualizacja 29.07.2015

———————————

 

 

WYNIKI KONKURSU 2/2015 W RAMACH PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

 

Informujemy, iż Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy wniosków o mikrodotację w Konkursie 2/2015 Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji.

 

W załączeniu Lista Rankingowa Wniosków (pobierz).

 

Aktualizacja 29.07.2015

———————————

 

 

 

Szanowni Państwo!

Prezentujemy kilka Inicjatyw lokalnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu 1/2015.

 

Tytuł projektu: „Wieczorne wędrowanie – Noc Muzeów w Krynkach”

Nazwa Realizatora: Fundacja Targ Kreatywności

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Zdrowie z natury”

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna z Ciechanowca

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Emocjonalna przystań – warsztaty edukacyjno – terapeutyczne”

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna „Grupa Wsparcia” z Białegostoku

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Zawody wspinaczkowe Dzieciaki – Chwytaki”

Nazwa Realizatora: Fundacja Baldstok

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Warsztaty lokalne tradycyjnego wyrobu sękacza i ciast”

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna ze Strabli

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Międzypokoleniowo, manualnie, mega ciekawie – warsztaty rękodzieła we wsi Fasty”

Nazwa Realizatora: Fundacja „Dzieląc się z innymi”

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Strażacki piknik rodzinny”

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna „SAKON”

 

 

 

Aktualizacja 17.07.2015

—————-

 

 

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE KONSULTACJE FIO!

 

We czwartek, 11 czerwca 2015r. w godzinach 13.00-15.30 w SPÓŁDZIELNIA Bar Kafe (ul. Skłodowskiej 8/1) odbędą się kolejne konsultacje dotyczące Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji (konkurs 2/2015). Zapraszamy!

 

Aktualizacja 10.06.2015

—————-

 

 

Kolejne KONSULTACJE FIO

 

W dniu 2 czerwca 2015r. (wtorek) w godz. 13.00 do 15.30 zapraszamy do SPÓŁDZIELNIA Bar Kafe (przy ul. Skłodowskiej 8/1 w Białymstoku) na kolejne konsultacje dotyczące Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji (konkurs 2/2015). Podczas indywidualnych spotkań konsultant udzielać będzie szczegółowych informacji odnośnie zakresu oraz warunków przyznawania mikrodotacji.

 

Aktualizacja 29.05.2015

—————-

 

 

Konsultacje FIO!

 

Serdecznie zapraszamy dnia 27 maja 2015r. (środa) od godz. 12.30 do 15.00 do SPÓŁDZIELNIA Bar Kafe (przy ul. Skłodowskiej 8/1 w Białymstoku) na konsultacje dotyczące Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji (konkurs 2/2015). Podczas indywidualnych spotkań konsultant udzielać będzie szczegółowych informacji odnośnie zakresu oraz warunków przyznawania mikrodotacji.

 

Aktualizacja 25.05.2015

———————————

 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU
„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI”

KONKURS 2/2015

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza nabór do Konkursu 2/2015 na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Termin naboru od 20.05.2015 r. do 15.06.2015 r.

 

 

 1. Rodzaj realizowanych działań

 

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

 

Przeznaczenie Mikrodotacji musi być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonymi w Regulaminie.

 

 1. Wysokość środków

 

Kwota wnioskowanej Mikrodotacji nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 2500 zł.

Alokacja środków finansowych w Konkursie 2/2015 na dofinansowanie Mikrodotacji to 209 100,00 zł.

 

 • Termin realizacji projektów w ramach Konkursu

 

 • Okres realizacji projektów wynosi maksymalnie 2 miesiące.
 • Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2015 to 08.2015 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2015 to 09.2015 r.

 

 1. Kto może otrzymać Mikrodotację?

 

 • Grupa nieformalna – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące teren woj. podlaskiego, zdolne do składania oświadczeń woli. Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.
 • Grupa samopomocowa – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.
 • Młoda organizacja pozarządowa – to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet (za ostanie 12 miesięcy poprzedzające dzień składania wniosku) takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

 

 

 1. Kryteria wyboru Wniosków

 

Ocena wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych Regulaminie:

 

I etap – Ocena formalna

II etap – Ocena zgodności wniosku z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego

III etap – Ocena merytoryczna

 

 

 1. Termin i warunki składania Wniosków:

 

Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikiem (KRS, o ile dotyczy) należy złożyć w terminie od dnia 20.05.2015 r. do dnia 15.06.2015 r.

 

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

 

UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

 

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 1. Regulamin Konkursu Mikrodotacji (pobierz)
 2. Formularz wniosku dla młodych organizacji (pobierz)
 3. Formularz wniosku dla grup nieformalnych / grup samopomocowych (pobierz)
 4. Karta oceny formalnej (pobierz)
 5. Karta rekomendacji (pobierz)
 6. Karta oceny merytorycznej (pobierz)
 7. Umowa (pobierz wzór)

 

 

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji w Biurze projektu oraz z Animatorami.

 

Kontakt:

 

Biuro projektu: tel. 85 675 00 17; email: fio@fir.org.pl

 

 

Animatorzy:

Subregion białostocki – Magdalena Komor, tel. 509-198-202

Subregion łomżyński – Małgorzata Jórzak, tel. 721-313-226

Subregion hajnowski – Paweł Wołkowycki, tel. 512-279-516

Subregion suwalski – Renata Giczewska-Węcek, tel. 504-049-490

 

 

Zapraszamy nowe młode organizacje i nowe grupy nieformalne/samopomocowe

do udziału w konkursie!!!

 

 

Aktualizacja 19.05.2015

———————————

 

 

Zasady rozliczania Mikrodotacji w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji” w Ramach Konkursu I/2015

 

 

 1. ZASADY ROZLICZANIA MIKRODOTACJI

 

 1. W ramach Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji Wnioskodawca jest zobowiązany do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych umową, w szczególności zgodnie z Formularzem Wniosku oraz zaktualizowanym, stosownie do przyznanej Mikrodotacji, harmonogramem i budżetem stanowiącymi integralną część umowy.

 

 1. Rozliczenie Mikrododotacji następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ww. umową, oraz postanowieniami „Regulaminu konkursu Mikrodotacji w ramach projektu pn. „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” Programu Fundusz Inicjatyw obywatelskich na lata 2014-2020

 

 1. Sprawozdanie końcowe z wykonania projektu należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Operatora (Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok.4, 15-889 Białystok) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu.

 

 

 1. SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu składa się ze sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz załączników do sprawozdania. Sprawozdanie powinno być wypełnione komputerowo. W składanym sprawozdaniu końcowym nie należy dokonywać żadnych skreśleń/dopisków odręcznie.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

 

 1. Opis w sprawozdaniu musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, zgodnie z ich układem zawartym w Formularzu wniosku o mikrodotację. W opisie konieczne jest szczegółowe wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

 

 1. Do sprawozdania merytorycznego należy dołączyć dokumenty potwierdzające faktycznie podjęte działania oraz dokumentację fotograficzną. W związku powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest dokumentować działania faktycznie podjęte przy realizacji projektu, np.: listy uczestników wraz z potwierdzeniem uczestnictwa (np. lista obecności), wydanie publikacje (m.in. ulotki, plakaty, merytoryczne konspekty szkoleń lub warsztatów, materiały szkoleniowe), zdjęcia, certyfikaty, zaświadczenia, plany rozwoju młodej organizacji pozarządowej, wyniki prowadzonych ewaluacji, tj. ankiet, wywiadów, obserwacji, dokumenty potwierdzające zaangażowanie wolontariuszy/Partnerów, dokumenty potwierdzające rzeczowy wkład własny.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Sprawozdanie finansowe jest odzwierciedleniem stanu faktycznego zrealizowanego projektu. Niewykorzystaną część Mikrodotacji należy zwrócić w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu na konto bankowe Operatora podane w Umowie na udzielenie Mikrodotacji.

 

 1. W części finansowej sprawozdania należy wskazać wszystkie koszty, jakie zostały poniesione w związku z realizacją projektu, zgodnie z harmonogramem i budżetem.

 

 1. Płatności powinny być dokonane w terminie realizacji projektu określonym w umowie, czyli nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia projektu, jednak nie później niż w dniu zakończenia projektu (zgodnie z harmonogramem).

 

 1. Płatności można dokonywać wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Rozliczenie Mikrodotacji następuje na podstawie dowodów księgowych, spełniających wymagania określone dla dowodu księgowego, które zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z późn. zm.) są podstawą stwierdzającą dokonanie operacji gospodarczej.

 

 1. Dokumenty finansowe muszą być zaksięgowane.

 

 1. Dowody księgowe powinny być rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych.

 

 1. Paragony fiskalne nie stanowią podstawy rozliczenia zadania i Mikrodotacji.

 

 1. Wszystkie oryginały faktur/rachunków o równoważnej wartości dowodowej dotyczące rozliczenia Mikrodotacji muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne identyfikowanie z projektem. Opis należy sporządzić CZYTELNIE NA ODWROCIE ORYGINAŁU dowodu księgowego. Opis dowodów księgowych musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości. Przykładowy opis faktury w załączeniu.

 

 1. Brak opisu w sposób trwały na odwrocie dowodu księgowego będzie skutkował nieuznaniem tego wydatku.

 

 1. W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych na opisie faktury pod sformułowaniem „Sprawdzono pod względem merytorycznym” podpisuje się Lider grupy nieformalnej/samopomocowej.

 

 1. Wkład własny finansowy wykazany w projekcie powinien zostać udokumentowany (jeśli dotyczy).

 

 1. Obligatoryjne załączniki do Sprawozdania finansowego:

 

 1. a) Kserokopie dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty

 

 1. b) Wszystkie dołączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem (należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, datą i czytelnym podpisem osób upoważnionych lub poprzez umieszczenie klauzuli na pierwszej stronie „za zgodność z oryginałem od strony …do strony….”, datą i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

 

 1. c) Potwierdzenia przelewów

 

 1. d) W przypadku płatności gotówkowych: kserokopie raportów kasowych uwzględniających dany wydatek lub obcy dokument „Kasa przyjmie” potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę, w przypadku, gdy na dokumencie brak adnotacji „Zapłacono gotówką”.

 

 1. e) Pełnomocnictwo dla Lidera – dotyczy grup nieformalnych/samopomocowych.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 1.   Sprawozdanie końcowe (pobierz)
 2.   Zestawienie poniesionych wydatków – plik excel (pobierz)
 3.   Opis faktury – wzór (pobierz)
 4.   Pełnomocnictwo dla Lidera grupy nieformalnej / samopomocowej (pobierz)

 

 

Aktualizacja 12.05.2015

———————————

 

 

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE REALIZATORÓW PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z PPFM

 

Informujemy, iż Wnioskodawcy realizujący projekty w ramach Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji zobowiązani się do informowania, iżProjekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” oraz zamieszczenia logo na wszystkich materiałach zgodnie z § 5 Umowy na udzielenie Mikrodotacji.

 

Logo (pobierz)

Lista obecności –wzór (pobierz)

Tabliczka informacyjna – wzór (pobierz)

 

Aktualizacja 17.04.2015

———————————

 

 

 

PODPISANIE UMÓW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

Zapraszamy Wnioskodawców, którzy otrzymali mikrodotację w Konkursie 1/2015 do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy – wyłącznie po telefonicznie potwierdzonym terminie oraz godzinie.

 

 

Załączniki wymagane do podpisania umowy:

 

 1. Harmonogram w wersji elektronicznej (na nośniku pendrive)

 

 1. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy młodych organizacji pozarządowych i Patrona)

 

 1. Identyfikacja bankowa Realizatora/Patrona (potwierdzony przez bank numer rachunku; dotyczy młodych organizacji pozarządowych i Patrona)

Jednocześnie przypominamy, iż osobami upoważnionymi do podpisania umowy są przedstawiciele Wnioskodawcy:

 

 1. 1. W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych bez Patrona osobami zobowiązanymi do podpisania umowy są wszyscy członkowie grupy nieformalnej/samopomocowej.

 

 1. 2. W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych posiadających Patrona osobami zobowiązanymi do podpisania są wszyscy członkowie grupy nieformalnej/samopomocowej zgodnie z Wnioskiem o mikrodotację oraz przedstawiciel/e Patrona zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotację.

 

 1. W przypadku młodych organizacji osobami upoważnionymi do podpisania umowy są osoby zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotację.

 

Aktualizacja 01.04.2015

———————————

 

 

 

WYNIKI KONKURSU 1/2015 W RAMACH PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

Informujemy, iż Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy wniosków o mikrodotację w Konkursie 1/2015 Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji.

 

W załączeniu Lista Rankingowa Wniosków (pobierz).

 

 

Aktualizacja 01.04.2015

———————————

 

 

Informujemy, iż obecnie trwa ocena merytoryczna Formularzy wniosków. Przewiduje się, że Lista rankingowa w Konkursie 1/2015 PPFM zamieszczona zostanie w dniu 01.04.2015r.

 

Aktualizacja 31.03.2015

 

 

Posiedzenie Rady Ambasadorów

 

W dniach 16-17.03.2015r. w Spółdzielnia Bar Kafe w Białymstoku odbędzie się posiedzenie Rady Ambasadorów. Rada dokona rekomendacji Formularzy wniosków zgodnie z Priorytetami zamieszczonymi w Regulaminie Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich do oceny merytorycznej.

 

Aktualizacja 16.03.2015

 

 

 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ NABÓR W RAMACH II KONKURSU PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

6 marca 2015 roku zakończył się drugi nabór Formularzy wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” wspierającego grupy nieformalne/samopomocowe i młode organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego. W wyniku przeprowadzonego naboru, wpłynęło 275 wniosków. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli swoje Formularze wniosków.

 

Aktualizacja 16.03.2015

 

 

Konsultacje FIO!

 

Serdecznie zapraszamy w dniu 2 marca 2015r. (poniedziałek) od godz. 12.00 do 14.00 do SPÓŁDZIELNIA Bar Kafe (przy ul. Skłodowskiej 8/1 w Białymstoku) na kolejne konsultacje dotyczące Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji.

 

Aktualizacja 26.02.2015

 

 

 

UWAGA!!!

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż podczas przygotowywania Formularzy wniosków do Konkursu Mikrodotacji w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji” należy korzystać z aktualnych dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej w informacji konkursowej z dnia 10.02.2015 r.

 

Aktualizacja 24.02.2015

 

 

Konsultacje FIO!

 

Serdecznie zapraszamy w dniu 25 lutego 2015r. (środa) od godz. 12.00 do 14.00 do SPÓŁDZIELNIA Bar Kafe (przy ul. Skłodowskiej 8/1 w Białymstoku) na konsultacje dotyczące Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji. Podczas indywidualnych spotkań konsultant udzielać będzie szczegółowych informacji odnośnie zakresu oraz warunków przyznawania mikrodotacji.

 

Aktualizacja 23.02.2015

 

 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU
„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI”

KONKURS1/2015

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Termin naboru wniosków: od 10.02.2015 r. do 06.03.2015 r.

 

 • Rodzaj realizowanych działań

 

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

 

Przeznaczenie Mikrodotacji musi być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonych w Regulaminie.

 

 

 • Wysokość środków

 

Kwota wnioskowanej Mikrodotacji nie może być mniejsza niż 1000,00 zł i nie może przekraczać 2500,00 zł.

Planowana alokacja środków finansowych w Konkursie 1/2015 na dofinansowanie Mikrodotacji to 102 500,00 zł. 

 

 

 1. Termin realizacji projektów w ramach Konkursu

 

– Okres realizacji projektów wynosi maksymalnie 2 miesiące.

– Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu 1/2015 to 01.04.2015 r.

– Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu 1/2015 to 31.05.2015 r.

 

 

 1. Kto może otrzymać Mikrodotację?

 

– Grupa nieformalna – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące teren woj. podlaskiego, zdolne do składania oświadczeń woli. Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.

 

– Grupa samopomocowa – dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.

 

– Młoda organizacja pozarządowa – to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet (za ostanie 12 miesięcy poprzedzające dzień składania wniosku) takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

 

 

 1. Kryteria wyboru Wniosków

 

Ocena wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych w Regulaminie:

 

I etap – Ocena formalna

II etap – Ocena zgodności wniosku z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego

III etap – Ocena merytoryczna

 

 

 • Termin i warunki składania Wniosków

 

Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia 10 lutego do dnia 6 marca 2015 r.

 

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4 w Białymstoku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

 

UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

 

 

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 1. Regulamin Konkursu Mikrodotacji (pobierz)
 2. Formularz wniosku dla młodych organizacji (pobierz)
 3. Formularz wniosku dla grup nieformalnych / grup samopomocowych (pobierz)
 4. Karta oceny formalnej (pobierz)
 5. Karta rekomendacji (pobierz)
 6. Karta oceny merytorycznej (pobierz)
 7. Umowa (pobierz wzór)

 

 

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji w Biurze projektu oraz z Animatorami.

 

Kontakt:

 

Biuro projektu: tel. 85 675 00 17; email: fio@fir.org.pl

 

Animatorzy:

Subregion białostocki – Magdalena Komor, tel. 509-198-202

Subregion łomżyński – Małgorzata Jórzak, tel. 721-313-226

Subregion hajnowski – Paweł Wołkowycki, tel. 662-005-059

Subregion suwalski – Bogumił Węcek, tel. 504-049-490

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

 

Aktualizacja 10.02.2015

 

 

 

Szanowni Państwo

 

Prezentujemy kilka Inicjatyw lokalnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu mikrodotacji w 2014 roku.

 

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna Sport na +

Tytuł projektu: „Aktywnie, zdrowo, wesoło”

 

 

 

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna z Zambrowa

Tytuł projektu:   „Senior w sieci – aktywizacja osób starszych we współpracy z młodzieżą”

 

 

 

Nazwa Realizatora: Młoda organizacja Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM w Suwałkach

Tytuł projektu: „Mocni w promocji- budowanie tożsamości i wizerunku organizacji pozarządowych w Suwałkach”

 

 

 

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna Tropiciele przygód

Tytuł projektu : „Szukając przygody idziemy szlakiem przyrody!”

 

 

 

Nazwa Realizatora: Grupa nieformalna Koło Gospodyń Wiejskich w Dubinach

Tytuł projektu: „Jesienne spotkania z tradycją i smakiem”

 

 

 

Nazwa Realizatora : Młoda organizacja Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kruszyna

Tytuł projektu : „Było śmietnisko będzie boisko”

 

 

Aktualizacja 22.12.2014

 

 

UWAGA!!!

 

Szanowni Państwo,

 

Przypominamy, iż w przypadku projektów realizowanych przez grupy nieformalne/samopomocowe w opisie faktur/rachunków dotyczących wydatków poniesionych w ramach Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji  pod sformułowaniem „Sprawdzono pod względem merytorycznym” powinien znaleźć się podpis Lidera grupy. Należy również dołączyć Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji Lidera grupy nieformalnej w ramach projektu (pobierz).

 

 

Aktualizacja 07.11.2014

 

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE W RAMACH PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

Przypominamy, iż Wnioskodawcy realizujący projekty w ramach Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji zobowiązani są do stosowania się do zapisów Umowy na udzielenie mikrodotacji (§ 5) dotyczących informowania  o współfinansowaniu projektu oraz zamieszczania logotypów na materiałach informacyjnych i szkoleniowych.

 

Nie stosowanie się do powyższych warunków skutkować będzie zwrotem przyznanej Mikrodotacji.

 

 

Aktualizacja 10.10.2014

 

 

Zasady rozliczania Mikrodotacji w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji”

 

 

 1. ZASADY ROZLICZANIA MIKRODOTACJI

 

 1. W ramach Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji Wnioskodawca jest zobowiązany do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych umową, w szczególności zgodnie z Formularzem Wniosku oraz zaktualizowanym, stosownie do przyznanej Mikrodotacji, harmonogramem i budżetem stanowiącymi integralną część umowy.
 2. Rozliczenie Mikrododotacji następuje zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ww. umową, oraz postanowieniami „Regulaminem konkursu Mikrodotacji do 5 tysięcy złotych”.
 3. Sprawozdanie końcowe z wykonania projektu należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Operatora (Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok.4, 15-889 Białystok) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu.

 

 1. SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU

 

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu składa się ze sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz załączników do sprawozdania. Sprawozdanie powinno być wypełnione komputerowo. W składanym sprawozdaniu końcowym nie należy dokonywać żadnych skreśleń/dopisków odręcznie.

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

 

 1. Opis w sprawozdaniu musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach, zgodnie z ich układem zawartym w Formularzu wniosku o mikrodotację. W opisie konieczne jest szczegółowe wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.
 2. Do sprawozdania merytorycznego należy dołączyć dokumenty potwierdzające faktycznie podjęte działania oraz dokumentację fotograficzną. W związku powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest dokumentować działania faktycznie podjęte przy realizacji projektu, np.: listy uczestników wraz z potwierdzeniem uczestnictwa (np. lista obecności), wydanie publikacje (m.in. ulotki, plakaty, merytoryczne konspekty szkoleń lub warsztatów, materiały szkoleniowe), zdjęcia, certyfikaty, zaświadczenia, plany rozwoju młodej organizacji pozarządowej, wyniki prowadzonych ewaluacji, tj. ankiet, wywiadów, obserwacji.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Sprawozdanie finansowe jest odzwierciedleniem stanu faktycznego zrealizowanego projektu. Niewykorzystaną część Mikrodotacji należy zwrócić w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu na konto bankowe Operatora.

 

 1. W części finansowej sprawozdania należy wskazać wszystkie koszty, jakie zostały poniesione w związku z realizacją projektu, zgodnie
  z harmonogramem.
 2. Płatności powinny być dokonane w terminie realizacji projektu określonym w umowie, czyli nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia projektu, jednak nie później niż w dniu zakończenia projektu (zgodnie z harmonogramem).
 3. Płatności można dokonywać wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Rozliczenie Mikrodotacji następuje na podstawie dowodów księgowych, spełniających wymagania określone dla dowodu księgowego, które zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z późn. zm.) są podstawą stwierdzającą dokonanie operacji gospodarczej.
 5. Dokumenty finansowe muszą być zaksięgowane.
 6. Dowody księgowe powinny być rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych.
 7. Paragony fiskalne nie stanowią podstawy rozliczenia zadania i Mikrodotacji.
 8. Wszystkie oryginały faktur/rachunków o równoważnej wartości dowodowej dotyczące rozliczenia Mikrodotacji muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne identyfikowanie z projektem. Opis należy sporządzić CZYTELNIE NA ODWROCIE ORYGINAŁU dowodu księgowego. Opis dowodów księgowych musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości. Przykładowy opis faktury w załączeniu.
 9. Brak opisu w sposób trwały na odwrocie dowodu księgowego będzie skutkował nieuznaniem tego wydatku.
 10. Wkład własny wykazany w projekcie powinien zostać udokumentowany.
 11. Obligatoryjne załączniki do Sprawozdania finansowego:
 12. Kserokopie dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty
 13. Wszystkie dołączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem (należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, datą i czytelnym podpisem osób upoważnionych lub poprzez umieszczenie klauzuli na pierwszej stronie „za zgodność z oryginałem od strony …do strony….”, datą i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.
 14. Potwierdzenia przelewów
 15. W przypadku płatności gotówkowych: kserokopie raportów kasowych uwzględniających dany wydatek lub obcy dokument „Kasa przyjmie” potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę, w przypadku, gdy na dokumencie brak adnotacji „Zapłacono gotówką”.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 1. Sprawozdanie końcowe (pobierz)
 2. Zestawienie poniesionych wydatków – plik excel (pobierz)
 3. Opis faktury – wzór (pobierz)
 4. Wzór umowy zlecenia (umowy o dzieło) – (pobierz)
 5. Logo (pobierz)

 

 

Aktualizacja 02.10.2014

 

 

UWAGA !!!

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE REALIZATORÓW PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z PPFM

 

Informujemy, iż Wnioskodawcy realizujący projekty w ramach Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji zobowiązani się do informowania, że „Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” oraz zamieszczenia logo na wszystkich materiałach zgodnie z § 5 Umowy na udzielenia Mikrodotacji.

Logo (pobierz).

 

Aktualizacja 11.09.2014

———————————

WYNIKI PIERWSZEGO KONKURSU W RAMACH PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

Informujemy, iż Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy wniosków o mikrodotację w pierwszym Konkursie Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji.

W załączeniu Lista rankingowa wniosków (pobierz).

 

Aktualizacja 11.09.2014

———————————

 

PODPISANIE UMÓW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

Uprzejmie informujemy, iż Wnioskodawcy, którzy otrzymali mikrodotację mogą zgłaszać się do siedziby Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w celu podpisania umowy. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie spotkania celem podpisania umowy.

 

Załączniki wymagane do podpisania umowy:

 1. Wniosek o mikrodotację w wersji elektronicznej (na nośniku pendrive)
 2. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/wydruk z elektronicznej informacji Krajowego Rejestru Sądowego
 3. Identyfikacja bankowa Realizatora/Patrona (potwierdzony przez bank numer rachunku; dotyczy młodych organizacji pozarządowych i Patrona)

 

Jednocześnie przypominamy, iż osobami upoważnionymi do podpisania umowy są przedstawiciele Wnioskodawcy:

 1. W przypadku grup nieformalnych bez Patrona osobami zobowiązanymi do podpisania umowy są wszyscy członkowie grupy nieformalnej.
 2. W przypadku grup nieformalnych posiadających Patrona osobami zobowiązanymi do podpisania są wszyscy członkowie grupy nieformalnej zgodnie z Wnioskiem o mikrodotację oraz przedstawiciel/e Patrona zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotację.
 3. W przypadku młodych organizacji osobami upoważnionymi do podpisania umowy są osoby zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze/ewidencji i Wnioskiem o mikrodotację.

 

Aktualizacja 11.09.2014

———————————

 

REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

Odpowiadając na zapytania Wnioskodawców dotyczące realizacji projektów, których działania były zaplanowane do 01.09.2014 r. informujemy, iż mogą być one realizowane wyłącznie na odpowiedzialność Wnioskodawcy, a wydatki ponoszone na projekty realizowane w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji” będą uznane za kwalifikowane po spełnieniu następujących warunków:

 1. Wniosek znalazł się na Liście rankingowej i otrzymał mikrodotację.
 2. Ponoszone wydatki są zgodne z budżetem i harmonogramem określonym w Formularzu wniosku.
 3. Środki są wydatkowane zgodnie z przyznanymi limitami (§ 8 pkt. 3 Umowy na udzielenie mikrodotacji)
 4. Wnioskodawca dopełnił obowiązku sprawozdawczego zgodnie z § 8 Umowy na udzielenie mikrodotacji.
 5. Wnioskodawca dopełnił obowiązku informacyjnego zgodnie z § 5 Umowy na udzielenie mikrodotacji.

UWAGA!!!

Wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie. W innym przypadku koszty nie będą kwalifikowane i nie będą podlegały refundacji.

 

Aktualizacja 08.09.2014

——————————–

WYNIKI KONKURSU NA MIKRODOTACJE

 

Informujemy, iż obecnie trwa ocena merytoryczna Formularzy wniosków. Przewiduję się, że Lista rankingowa w I Konkursie PPFM zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.fir.org.pl do dnia 10 września 2014r.

 

Aktualizacja 04.09.2014

——————————–

 

Posiedzenie Rady Ambasadorów

 

W dniach 28-29.08.2014r. w Kawiarnio – Księgarni „Spółdzielnia” w Białymstoku odbyło się posiedzenie Rady Ambasadorów. Rada dokonała rekomendacji Formularzy wniosków zgodnie z Priorytetami zamieszczonymi w Regulaminie Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich do oceny merytorycznej.

 

Aktualizacja 02.09.2014

——————————–

 

Ocena formalna

 

Informujemy, iż na etapie oceny formalnej zostały odrzucone 4 wnioski, które zgodnie z Regulaminem konkursu mikrodotacji do 5 tysięcy złotych nie spełniały kryteriów formalnych i nie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny.

 

Aktualizacja 27.08.2014

——————————–

 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ NABÓR W RAMACH I KONKURSU PODLASKIEGO POZARZĄDOWEGO FUNDUSZU MIKRODOTACJI

 

14 sierpnia 2014 roku zakończył się pierwszy nabór Formularzy wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” wspierającego grupy nieformalne/samopomocowe i młode organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego. W wyniku przeprowadzonego naboru na rok 2014 wpłynęły 254 wnioski złożone przez grupy nieformalne/samopomocowe jak i młode organizacje.

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli swoje Formularze wniosków.

 

Aktualizacja 22.08.2014

——————————–

Rekrutacja Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji rozpoczęta!

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza pierwszy nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

 

Rodzaj realizowanych działań:

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału podmiotów/grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

Projekty powinny być zgodne z co najmniej jednym z poniższych priorytetów:

PRIORYTET 1. MAŁE INICJATYWY

PRIORYTET 2. AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO

PRIORYTET 3. AKTYWNI OBYWATELE

PRIORYTET 4: SILNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Wysokość środków:

Kwota wnioskowanej mikrodotacji nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 5000 zł.

 

Termin i warunki składania Wniosków:

Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w terminie od dnia 28 lipca do dnia 14 sierpnia 2014.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4 Białystok od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

Uwaga!!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych

 

Kryteria wyboru Wniosków:

Ocena wniosków odbywa się będzie w trzech etapach:

I Ocena formalna

II Ocena zgodności wniosku z Priorytetami Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

III Ocena merytoryczna

 

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji do 5 tysięcy złotych.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Konkursu Mikrodotacji do 5 tysięcy złotych (pobierz)
 2. Formularz wniosku dla młodych organizacji (pobierz)
 3. Formularz wniosku dla grup nieformalnych / grup samopomocowych (pobierz)
 4. Umowa (pobierz)

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu!!!

 

Aktualizacja 25.07.2014

——————————–

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy w dniu 18 lipca 2014r. w godzinach 9.00 – 11.00 do Kawiarnio – Księgarni „Spółdzielnia” (Białystok ul. Skłodowskiej 8/1) na kolejne konsultacje dotyczące Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji. Podczas indywidualnych spotkań konsultant udzielać będzie szczegółowych informacji odnośnie zakresu oraz warunków przyznawania mikrodotacji.

 

Aktualizacja 16.07.2014

————————

 Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy w dniu 10 lipca 2014r. w godzinach 9.00 – 11.00 do Kawiarnio – Księgarni „Spółdzielnia” (Białystok ul. Skłodowskiej 8/1) na konsultacje dotyczące Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji. Podczas indywidualnych spotkań konsultant udzielać będzie szczegółowych informacji odnośnie zakresu oraz warunków przyznawania mikrodotacji.

 

Aktualizacja 08.07.2014

————————

 

 Informujemy, że termin naboru wniosków w ramach Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji zostanie ogłoszony w lipcu 2014 r.  i potrwa do 11.08.2014 r.

Aktualizacja 04.07.2014


O projekcie

„Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji”

 

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału podmiotów/grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

 

Projekt skierowany jest do:

– młodych organizacji – organizacje, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodorację,

– grup nieformalnych – nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nie posiadające osobowości prawnej,

– grup samopomocowych – dobrowolny zespół osób, którego aktywne działania skierowane są na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,

z terenu woj. podlaskiego.

 Wysokość mikrodotacji to:

– minimum 1000 zł

– maksymalnie 5000 zł

na projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, zgodnie z Regulaminem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Planowany termin naboru wniosków: 07.07.2014r. – 14.07.2014r.

 

Dokumenty konkursowe już wkrótce będą dostępne na stronie www.fir.org.pl

 Kontakt:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

 1. Brukowa 28 lok.4, 15-889 Białystok

 

tel/fax. (85) 675 00 17, 509 198 202; e-mail:   fio@fir.org.pl

 

 Aktualizacja 05.06.2014

————————

 Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.