„Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Projekt realizowany jest w ranach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Lider: Miasto Łomża

Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Czas realizacji: 01 03  2017r. do 31 03 2019r.

Celem projektu jest zwiększenie do 28.02.2019 r. aktywności społecznej i zawodowej 58 osób (30K i 28M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej (w tym PAI) świadczone przez CIS w Łomży, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 13 osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 33 osoby.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 430 908,09 zł.

GRUPA DOCELOWA:
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w 2017 r. – 30 osób, w 2018 r. – 28 osób), w tym m.in. osoby niepełnosprawne i osoby długotrwale bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy. Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących woj. podlaskie.

Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły ze szczególnym uwzględnieniem okresów:

 1. Marzec – maj 2017 r. (30 os.)
 2. Listopad – grudzień 2017 r. (28 os.)

Planowane formy wsparcia dla uczestników/czek projektu:

 1. Aktywizacja społeczna
  1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  2. Zajęcia wspierające reintegrację społeczną (prowadzone przez psychologa, terapeutę uzależnień, socjoterapeutę)
  3. Trening umiejętności społecznych
  4. Warsztaty rozwoju osobistego
  5. Specjalistyczne grupowe poradnictwo psychologiczne

Aktywizacja zawodowa

  1. Szkolenie zawodowe (Krawiec, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Kucharz, Ogrodnik)
  2. Kurs Przedsiębiorczości
  3. Zajęcia wspierające reintegrację zawodową (prowadzone przez terapeutę uzależnień, socjoterapeutę), spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy

II REKRUTACJA

 do  uczestnictwa  w projekcie Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym”

 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej,
Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji,
Umowa UDA  RPPD.07.01.00-20-0093/16-00

 

 Lider:

  1. Miasto Łomża
  1. Pl. Stary Rynek 14

Partner:

  1. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku  ul Brukowa 28

Realizator:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łomży ul. Dworna 23

 Cel projektu:

  1. zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób (30 kobiet i 28 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego poprzez usługi integracji społeczno-zawodowej (w tym PAI) świadczone w CIS w Łomży.

 Uczestnicy/czki projektu:
28 osób (20 kobiet, 8 mężczyzn),

  1. w tym osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, zamieszkałe na terenie woj. Podlaskiego, osoby o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym art. 1  ust 2 ustawy w tym m.in. osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, dla których ustalono III profil.
 1.  

W ramach CIS w Łomży zaplanowano szkolenia zawodowe w 2018 roku

   1. Kucharz – 16 osób
   2. Kurs krawiecki – 12 osób

Wsparcie   dodatkowe

   • warsztaty rozwoju osobistego
   • trening umiejętności społecznych
   • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
   • grupa wsparcia
   • grupowe poradnictwo psychologiczne
   • zajęcia grupowe z terapeutą uzależnień
   • zajęcia grupowe z socjoterapeutą
  1. Zajęcia 5 dni w tygodniu minimum 6 godzin.
  1. Każdy uczestnik otrzymywać będzie stypendium integracyjne (wysokość zasiłku dla bezrobotnych),  posiłek, ubezpieczenie  zdrowotne.

 Miejsce realizacji:

  1. Siedziba Centrum Integracji Społecznej w Łomży, ul. Zielona 21
  1. Łomża ul. Farna 1,
  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23 b

 
Termin rekrutacji:

  1. Listopad – Grudzień 2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania również w MOPS w Łomży, ul. Dworna 23
Zapisy i szczegółowe informacje

  1. : 86 216 42 60 MOPS

Pracownicy socjalni odpowiedzialni za rekrutację:

  1. Beata Karpińska, Justyna Bogumił, Sylwia Sobieska

Dokumenty rekrutacyjne:

Deklaracja Kandydata
-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.