ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FIR/RIS/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FIR/RIS/2020
przygotowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 roku

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.