TALK-IT

Dotychczasowe działania:

 

12 września 2007 r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu przy ul. Dojlidy Fabryczne 23 odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „TalkIT. Język obcy kluczem do sukcesu branży turystycznej Podlasia”.   Podczas spotkania zostały również zaprezentowane przykłady dobrej praktyki zrealizowanych projektów oraz możliwości finansowania projektów z programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” i Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Perspektywa 2007-2013.

 

W dniach 16 – 17 lutego 2007r. odbyło się kolejne spotkanie instytucji uczestniczących w Projekcie TalkIt w ramach programu Leonardo da Vinci „Język obcy kluczem do sukcesu w branży turystycznej”. Podczas szkolenia uczestnicy poznali podstawowe zwroty i pojęcia w języku angielskim dotyczące turystyki i obsługi ruchu turystycznego.

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Biurem Inicjatyw Rozwojowych serdecznie dziękują za wsparcie realizacji projektu: Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Podlaskiej Stacji Przyrodniczej NAREW, Podlaskiemu Stowarzyszeniu Turystycznemu, Regionalnemu Oddziałowi PTTK Białystok, Suwalskiemu Parkowi Krajobrazowemu, Wyższej Szkole Menadżerskiej w Białymstoku, Agroturystyce „Biebrzańska Ostoja”, Agroturystyce „Bora Zdrój”, oraz ‘Agroturystyce Jarosław Muczko’ i ‘Turystyce Tomasz Pac’.

 

 

Od października 2005 r. w 10 krajach europejskich realizowany jest projekt „TALK-IT” w ramach programu Leonardo da Vinci. Realizatorem projektu w Polsce jest Biuro Inicjatyw Rozwojowych, które we współpracy z Forum Inicjatyw Rozwojowych dokonało analizy sytuacji przedsiębiorstw, prowadzących działalność w małych miastach i na obszarach wiejskich. Badania wskazują, iż dostęp do specjalistycznych kursów językowych skierowanych do branży turystycznej i perspektyw kształcenia ustawicznego jest znacznie bardziej utrudniony. Projekt „TALK-IT” ma na celu ułatwienie dostępu i promocję ciągłego kształcenia i rozwoju kompetencji językowych przedsiębiorców branży turystycznej poprzez organizację kursów pilotażowych w województwie podlaskim.

 

Założenia i cele:

 

 • Pozyskanie partnerów do zaprojektowania odpowiednich dla przedsiębiorców kursów językowych opartych o metody nauki języka obcego przez Internet (ODL) oraz metody nauki języka obcego łączącej naukę zawodu i języka (CLIL).
 • Rozwijanie umiejętności językowych przedsiębiorców z branży turystycznej celem podniesienia ich konkurencyjności na rynku.
 • Doskonalenie językowe połączone z nauką języka obcego usprawniające komunikację z zagranicznym turystą.
 • Doskonalenie kadry nauczycielskiej, której umiejętności metodyczne będą skierowane do określonych grup zawodowych.

 

Przebieg projektu:

 

 • Ustalenie grupy docelowej projektu.
 • Formułowanie założeń planowanego kursu.
 • Zbadanie potrzeb językowych przedsiębiorców branży turystycznej w krajach partnerskich projektu za pomocą kwestionariusza.
 • Zaprojektowanie przez partnerów kursów odpowiednich dla przedsiębiorców wraz z zastosowaniem metody nauki języka przez Internet (ODL) oraz Zintegrowanej Metody Nauki Języka Obcego łączącej naukę zawodu i języka (CLIL).
 • Przeprowadzenie kursów pilotażowych przez każdego z partnerów.
 • Porównanie wyników kursów pilotażowych z modelami, które powstaną we wcześniejszych fazach projektu.
 • Opracowanie narzędzi i materiałów szkoleniowych i udostępnienie ich na stronie internetowej.

Lider projektu w Polsce:

Biuro Inicjatyw Rozwojowych
ul. Warszawska 34, III p., 15-077 Białystok
tel/fax. 085 664 23 41; 085 664 21 68;

www.bir.com.pl ; e-mail: office@bir.com.pl

www.talk-it.se

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.