Konsultantka projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych

16 czerwca 2007 r. w Podlaskim Klubie Biznesu odbyło się rozdanie dyplomów uczestniczkom II edycji projektu „Konsultantka projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych”. Podczas spotkania podsumowano rezultaty projektu, oraz zaprezentowano przykłady Dobrej Praktyki Projektowej (TALK IT, Firma XXI wieku, Centrum Zielonych Technologii). W tym dniu odbyło się również seminarium „Możliwości finansowania projektów z Funduszy Strukturalnych UE. Perspektywa 2007-2013” w którym uczestniczyły Beneficjentki I i II edycji projektu oraz zaproszeni przedstawiciele innych instytucji – MŚP, JST, NGOs.

 

 Biuro Inicjatyw Rozwojowych w partnerstwie z Forum Inicjatyw Rozwojowych od lipca 2006r. realizowało projekt „Konsultantka projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych”. Dzięki finansowemu wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Budżetu Państwa, udział w szkoleniu był BEZPŁATNY. Dodatkowo zapewniane były noclegi, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Projekt był adresowany do 40 kobiet zamieszkujących tereny wiejskie i składał się z dwóch edycji szkoleniowych. Pierwsza edycja, adresowana do pierwszych 20 kobiet biorących udział w projekcie zakończyła się 9 stycznia 2007r. Druga edycja, skierowana do kolejnych 20 kobiet, rozpoczęła się w styczniu 2007r i trwała do czerwca 2007r.

W ramach rekrutacji Biuro Inicjatyw Rozwojowych otrzymało 133 formularze rekrutacyjne. Wszystkim kandydatkom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie projektem „Konsultantka projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych”.

 

 Informacja na temat projektu:

 Cel projektu: Praktyczne przygotowanie konsultantek, które będą gotowe pozyskiwać środki unijne i doradzać gminom, społecznościom lokalnym, przedsiębiorcom, szkołom, firmom i innym organizacjom jak współfinansować przedsięwzięcia gospodarcze i społeczne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Tym samym realizacja projektu przyczynić się może do podniesienia kwalifikacji i aktywizacji kobiet z terenów wiejskich.

Adresaci: szkolenie skierowane było do dorosłych kobiet z terenów wiejskich zarówno pracujących, zatrudnionych na umowę o pracę, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak i kobiet bezrobotnych z terenu województwa podlaskiego.

Korzyści: projekt umożliwiał pozyskanie wiedzy z zakresu planowania, zarządzania, monitorowania i oceny projektów finansowanych w ramach Funduszy Strukturalnych poprzez praktyczne planowanie oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w procesie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Projekt zakładał również warsztaty kreatywności pozwalające na zdobycie uniwersalnych umiejętności z dziedziny negocjacji, orientacji na klienta, mowy ciała i psychologii. Każda z uczestniczek miała możliwość spotkania z doradca zawodowym, który pomagał określić możliwości, umiejętności i najlepsze kierunki rozwoju zawodowego. Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu finansowanym że środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest Dyplom Konsultantki Projektów Finansowanych w ramach Funduszy Strukturalnych.

 

Forma szkolenia: zajęcia prowadzone były w formie warsztatów szkoleniowych, wykładów wprowadzających, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, analiz przypadków, prezentacji multimedialnych, dyskusji i konsultacji, pracy nad indywidualnymi projektami.

96 godzin zajęć, prowadzonych w systemie zaocznym (sobota-niedziela co 2 tyg.)

– I edycja – od września do grudnia 2006

– II edycja – od lutego do czerwca 2007.

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Budżetu Państwa.

 

-----------------------------------------------

Możliwość komentowania została wyłączona.