„Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”

TERMIN REALIZACJI: 01.10.2017 – 30.09.2019
Numer umowy: UDA-RPPD.03.03.01-20-0085/16-00
Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje
Działania 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF

Całkowita wartość projektu: 1 241 672,16zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 055 421, 33zł

Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy – taka idea przyświeca projektowi, który będzie realizowany w przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Niepowtarzalną szansę na udział w zajęciach projektowych mają uczniowie klas I-III z kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik technologii żywności i mleczarstwa.

Celem projektu jest podniesienie do końca września 2019r. kompetencji 130 uczniów i 12 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez realizację zmodernizowanego programu rozwojowego. Uczniowie korzystający ze wsparcia projektowego będą mogli wzmocnić i wyrównać swoje szanse edukacyjne w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele będą mogli poszerzyć umiejętności praktyczne poprzez udział w stażach zawodowych oraz zdobywać dodatkowe kwalifikacje na kursach i szkoleniach branżowych.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

1. Rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach:
– dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki
– w ramach kół naukowych – innowacyjna matematyka, informatyka, język angielski
– uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów
2. Organizację grupowych warsztatów psychologiczno-pedagogicznych
3. Rozwijanie kompetencji zawodowych na zajęciach:
– koła młodego mleczarza
– koła analityka żywności
– koła technika żywienia i usług gastronomicznych
– koła logistyka
4. Staże zawodowe w przedsiębiorstwach dla uczniów i nauczycieli
5. Kursy, szkolenia i warsztaty branżowe dla uczniów i nauczycieli
6. Wyjazdy i zajęcia dydaktyczne na wyższych uczelniach
7.Doposażenie w niezbędny sprzęt i urządzenia pracowni gastronomicznej i obsługi gościa
8. Utworzenie dwóch, nowych pracowni zawodowych – analitycznej i produkcyjnej, niezbędnej do kształcenia uczniów w zawodzie technik technologii żywności i mleczarstwa.

PLANOWANE EFEKTY:
– dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy
– wyższy poziom wiadomości i umiejętności u uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych
– podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej
– zwiększenie współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi
– utworzenie i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego

-----------------------------------------------
error

Comments are closed.