Sp�dzielnia jest Kobiet�

Centrum Zielonych Technologii

 

Zapytania ofertowe

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do zoenia oferty na realizacj szkole/kursw zawodowych w ramach projektu p.n. Centrum Integracji Spoecznej w omy szans na lepsze jutro osb zagroonych ubstwem lub wykluczeniem spoecznym wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Protok z przeprowadzonego zapytania ofertowego w procedurze konkurencyjnoci
(pobierz)

Aktualizacja
22.03.2017 r.


Formularze do pobrania:
Zapytanie ofertowe:
(pobierz)

Formularz ofertowy:
(pobierz)
Aktualizacja
06.03.2017 r.
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do zoenia oferty na sprzeda i dostaw narzdzi wraz z materiaami eksploatacyjnymi, budowlanymi do realizacji zaj kursu Technolog robt wykoczeniowych w budownictwie w ramach projektu p.n. Centrum Integracji Spoecznej w omy szans na lepsze jutro osb zagroonych ubstwem lub wykluczeniem spoecznym wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Protok z przeprowadzonego zapytania ofertowego w procedurze konkurencyjnoci

(pobierz)

Aktualizacja
22.03.2017 r.


Formularze do pobrania:
Zapytanie ofertowe:
(pobierz)

Formularz ofertowy:
(pobierz)
Aktualizacja
06.03.2017 r.

 

Szanowni Pastwo,
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do zoenia oferty w ramach projektu "Program aktywizacji zawodowej osb modych szans na zatrudnienie" wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego:

Zapytanie ofertowe na organizacj szkolenia prawo jazdy kat. C oraz szkolenia w ramach kwalifikacji wstpnej przypieszonej

Formularze
(Pobierz)

(pobierz)

Informacja o Wykonawcah (pobierz)

----------------

12.12.2016

Szanowni Pastwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do zoenia oferty na realizacj usugi przygotowania pakietu franczyzy spoecznej wraz z kompendium zarzdzania sieci franczyzow na potrzeby realizacji projektu p.n. PWP Ekonomia Spoecznego Sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej, Poddziaanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii spoecznej wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Peen tekst ogoszenia (pobierz)

-------------------------

Aktualizacja 23.10.2014

 

 

 

Szanowni Pastwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z siedzib w Biaymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do zoenia oferty na realizacj usugi administrowania franczyz spoeczn w Biaymstoku na potrzeby realizacji projektu Ekonomia Spoecznego Sukcesu nr WND-POKL.07.02.02-20-047/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej, Poddziaanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii spoecznej wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

 

Peen tekst ogoszenia (Pobierz)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis (pobierz)

 

-------------------------

Aktualizacja 04.10.2013

 

 

 

Szanowni Pastwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z siedzib w Biaymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do zoenia oferty cenowej na realizacj badania jakociowego i ilociowego moliwoci wdroenia innowacji spoecznych w praktyk Instytucji Otoczenia Ekonomii Spoecznej i Spdzielni Socjalnej na potrzeby realizacji projektu Orodek Wsparcia Ekonomii Spoecznej - Subregion omyski nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12 wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Termin skadania ofert upywa 29.07.2013r. o godz. 16.00. Peen tekst ogoszenia (pobierz)

-------------------------

Aktualizacja 15.07.2013

 

 

 

Szanowni Pastwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, z siedzib w Biaymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 w Biaymstoku zaprasza do zoenia oferty na sprzeda i dostaw na miejsce szkolenia materiaw szkoleniowych niezbdnych do prowadzenia zaj w ramach szkolenia w zawodzie Robotnik budowlany na potrzeby realizacji projektu ZIELONE ZAWODY szans dla osb odchodzcych z rolnictwa nr WND-POKL.08.01.02-20-039/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Dziaanie 8.1. Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie, Poddziaanie 8.1.2 Wsparcie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, wspfinansowanego przez uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Termin skadania ofert upywa 10.07.2013r. o godz. 23.59. Peen tekst ogoszenia (pobierz)

-------------------------

Aktualizacja 26.06.2013

 

 

 

Szanowni Pastwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, z siedzib w Biaymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do zoenia oferty na realizacj usugi administrowania franczyz spoeczn w Biaymstoku na potrzeby realizacji projektu Ekonomia Spoecznego Sukcesu nr WND-POKL.07.02.02-20-047/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej, Poddziaanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii spoecznej wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

Termin skadania ofert upywa 23.11.2012r o godz. 12.00. Peen tekst ogoszenia (pobierz)

-------------------------

Aktualizacja 09.11.2012

 

 

 

Szanowni Pastwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, z siedzib w Biaymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do zoenia oferty cenowej na realizacj usugi wynajmu powierzchni usugowej z funkcj biurow w omy na potrzeby realizacji projektu Orodek Wsparcia Ekonomii Spoecznej - Subregion omyski nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12 wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

 

Termin skadania ofert upywa 29.10.2012r. Peen tekst ogoszenia (pobierz)

-------------------------

Aktualizacja 15.10.2012

 

 

Szanowni Pastwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, z siedzib w Biaymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do zoenia zapytania ofertowego na realizacj usug public relations i promocji na potrzeby realizacji projektu p.n. Orodek Wsparcia Ekonomii Spoecznej Subregion omyski realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej, Poddziaanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii spoecznej wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.  

Termin skadania ofert upywa 05.10.2012r. Peen tekst ogoszenia (pobierz)

-------------------------

Aktualizacja 21.09.2012

 

 

OGOSZENIE O MODYFIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYNAJEM LOKALU USLUGOWEGO

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych informuje o modyfikacji treci zapytania ofertowego z dn. 30.07.2012r. na realizacj usugi wynajmu powierzchni usugowej z funkcj gastronomiczn w Biaymstoku na potrzeby realizacji projektu Ekonomia Spoecznego Sukcesu.

 

Zakres modyfikacji (pobierz)

Ujednolicony tekst ogoszenia (pobierz)

 

-------------------------

Aktualizacja 03.08.2012

 

 

Szanowni Pastwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do zoenia oferty cenowej na realizacj usugi wynajmu powierzchni usugowej z funkcj gastronomiczn w Biaymstoku na potrzeby realizacji projektu Ekonomia Spoecznego Sukcesu, wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

 

Peen tekst ogoszenia (pobierz)

-------------------------

Aktualizacja 30.07.2012

 

 

 

 

 

Ogoszenie o naborze do bazy danych doradcw

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych - Beneficjent projektu Kobieta Przedsibiorcza ponawia ogoszenie o naborze do bazy danych doradcw posiadajcych nastpujce specjalizacje: prawo pracy, podatki, pozyskiwanie klientw (negocjacje), marketing, forma reklamy w Internecie, techniki sprzeday, aspekty prawne w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej, doradztwo prawne.

 

Peen tekst ogoszenia (pobierz)

 

-------------------------

Aktualizacja 22.11.2011

 

 

Szanowni Pastwo,

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych, zaprasza do skadania oferty na realizacj kampanii rekrutacyjnej w ramach projektu Spdzielnia jest kobiet zgodnie ze specyfikacj i wymaganiami okrelonymi w zapytaniu ofertowym. Termin skadania ofert upywa 25.11.2011 roku o godz. 12.00.

Szczegy w zaczeniu:

Zapytanie ofertowe (pobierz plik)

 

-------------------------

Aktualizacja 22.11.2011

 

 

Ogoszenie o naborze niezalenych ekspertw do Komisji Rekrutacyjnej

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych - Beneficjent projektu Kobieta Przedsibiorcza

O G A S Z A

Nabr niezalenych ekspertw, ktrzy wejd w skad Komisji Rekrutacyjnej

do projektu Kobieta Przedsibiorcza

 


Gwnym zadaniem niezalenego eksperta jest dokonanie nieodpatnej, bezstronnej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego oraz sporzdzenie penego i wyczerpujcego uzasadnienia przeprowadzonej oceny.

Dokumenty naley zoy do dnia 7 stycznia 2011 r., godz.15.30 w siedzibie Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34, IIIp., lok. 10, 15-077 Biaystok. Pobierz peen tekst ogoszenia

 

-------------------------

Aktualizacja 03.01.2011

 

 

Zmiana treci ogoszenia

Niniejszym informujemy, i w zapytaniu ofertowym na realizacj kampanii rekrutacyjnej i promocyjnej w ramach projektu Kobieta Przedsibiorcza (Znak Sprawy 1/POKL/2010/6.2) w pkt. II. Opis przedmiotu zamwienia, podpunkt II. Kampania rekrutacyjna, pkt. 5. Reklama w prasie regionalnej, zmianie ulega termin emisji reklamy na 15 listopad-15 grudzie.

 

-------------------------

Aktualizacja 22.10.2010

 

 

 

Szanowni Pastwo,

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych, zaprasza do skadania oferty na realizacj kampanii rekrutacyjnej i promocyjnej w ramach projektu Kobieta Przedsibiorcza, zgodnie ze specyfikacj i wymaganiami okrelonymi w zapytaniu ofertowym. Termin skadania ofert upywa 22.10.2010 roku o godz. 15.00.

Pobierz peen tekst ogoszenia.

 

-------------------------

 Aktualizacja 15.10.2010r.

 

KAPITAL_LUDZKI UE+EFS_L-kolor

 

 

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk

w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Bia�ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972